Name Element MAHA

TYPE: Element
USAGE: Sanskrit
OTHER SCRIPTS: महा (Sanskrit)

Meaning & History

Sanskrit element meaning "great".
GIVEN NAME DESCENDANTS: Mahendra, Mahesh (Gujarati), Mahavir, Mahendra, Mahesh (Hindi), Mahesha (Hinduism), Mahatma (History), Mahinder, Mohinder (Indian (Sikh)), Mahesh (Kannada), Mahesh (Malayalam), Mahendra, Mahesh (Marathi), Mahesh (Nepali), Mahavira, Mahendra (Sanskrit), Mahesh (Tamil), Mahesh (Telugu)