Related Name Tree for Aegidius

Names that are related to AEGIDIUS, in the family of AEGIDIUS:

Late Roman
EGIDIO   m
Italian
GIDIE   m
Medieval French
GILLES   m
French
GILLIS   m
Dutch
GILES   m
English
GYLES   m
English (Rare)
GIL (1)   m
Portuguese
GIL (1)   m
Spanish
EGÍDIO   m
Portuguese