Related names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
Sanskrit
(word)
AJIT   m
Bengali
AJEET   m
Bengali
(variant transcription)
AJIT   m
Hindi
AJEET   m
Hindi
(variant transcription)
AJIT   m
Marathi
AJEET   m
Marathi
(variant transcription)
AJIT   m
Punjabi
AJEET   m
Punjabi
(variant transcription)
AJITH   m
Malayalam
AJITH   m
Tamil