Names related to Basim

BASIM   m
Arabic
BASIMA   f
Arabic
BASSEM   m
Arabic
(variant transcription)