Names related to Dominik

Late Roman
DOMEN   m
Slovene
DOMENIC   m
English
Italian
DOMINGO   m
Spanish
Portuguese
DOMINIC   m
English
DOM   m
English
(short form)
English
NIC   m
English
(short form)
Late Roman
Italian
DOMINGA   f
Spanish
English (Rare)
Slovak
Czech
Polish
Hungarian
Slovene
Russian
DOMNIKA   f
Macedonian
Dutch
DOMINIK   m
German
DOMINIK   m
Czech
DOMINIK   m
Slovak
DOMINIK   m
Slovene
DOMINIK   m
Polish
DOMINIK   m
Hungarian
DOMINIK   m
Croatian
DINKO   m
Croatian
(diminutive)
French
French
Lithuanian
Hungarian
TXOMIN   m
Basque