Name days for Egil

Estonia: November 17

Learn about name days.