Names related to Eligio

ELIGIUS   m
Late Roman
ELIGIA   f
Late Roman
ELIGIA   f
Spanish
ELIGIA   f
Polish (Rare)
ELIGIO   m
Italian
ELIGIO   m
Spanish
Polish
ÉLOI   m
French
ELOI   m
Catalan
ELOY   m
Spanish