Names related to Encarna

Spanish
ENCARNA   f
Spanish
(short form)
Spanish
(diminutive)