Names Related to Eusebius

Names that are related to EUSEBIUS:
EUSÉBIO   m   Portuguese
EUSEBIO   m   Spanish, Italian
EUSEBIOS   m   Ancient Greek
EUSEBIUS   m   Ancient Greek (Latinized)