View Names: Anton

Anton matched 2 names.

ANTON   m   German, Russian, Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Bulgarian, Ukrainian, Slovene, Macedonian, Croatian, Romanian, Estonian, Finnish
ANTÓN   m   Galician