Name days for Herta

Estonia: November 4
Latvia: April 4

Learn about name days.