Names related to Hyacinthus

Ancient Greek
(word)
English (Rare)
Greek Mythology
Greek Mythology (Latinized)
Greek Mythology (Anglicized)
Ancient Greek
Ancient Greek (Latinized)
Italian
Italian
History
French
French
JACENTY   m
Polish (Rare)
JACEK   m
Polish
(diminutive)
JACINTO   m
Spanish
JACINTA   f
Spanish
JACINDA   f
English (Rare)
JACINTO   m
Portuguese
JACINTA   f
Portuguese
JACINTH   f
English (Rare)
French
Dutch (Rare)