Names related to Jayanta

Sanskrit
(element)
JAYA   f & m
Hinduism
JAI   m
Tamil
JAY (2)   m
Hindi
JAI   m
Hindi
(variant transcription)
JAY (2)   m
Marathi
JAI   m
Marathi
(variant transcription)
JAY (2)   m
Gujarati
JAYA   f & m
Tamil
JAYA   f & m
Telugu
JAYA   f
Hindi
JAYA   f
Marathi
Sanskrit
(inflection)
JAYANTA   m
Hinduism
JAYANT   m
Hindi
JAYANT   m
Marathi
JAYANTA   m
Bengali
JAYANTA   m
Assamese
JAYANTI   f
Hinduism
Tamil
Kannada
JAYANTI   f
Hindi