Name days for Kadri

Estonia: November 25

Learn about name days.