Name days for Katri

Estonia: November 25
Finland: November 25

Learn about name days.