Related Name Tree for Leia

Names that are related to LEIA (1), in the family of LEAH:

LEAH   f
Biblical Hebrew
LEAH   f
Hebrew
LEAH   f
Biblical
Biblical Greek
LIA (1)   f
Biblical Latin
LÍA   f
Galician
LIA (1)   f
Italian
LIA (1)   f
Portuguese
LIA (1)   f
Georgian
LEA   f
Croatian
LEA   f
Danish
LEA   f
Dutch
LEAH   f
English
Popular Culture
LEA   f
Finnish
LÉA   f
French
LEA   f
German
LĖJA   f
Lithuanian
LEA   f
Norwegian
LEA   f
Slovene
LEA   f
Swedish

Key
   ? indicates that this relationship is uncertain