Ligia
NameName Days
There was no name definition found for Ligia.

See:

LÍGIA   f   Portuguese