Names related to Manaem

BIBLICAL
Menahem
BIBLICAL HEBREW
Menachem
BIBLICAL LATIN
Manahem
HEBREW
Menachem, Menahem
YIDDISH
DIMINUTIVES: Mendel