Namesakes for Nataliya

Olympic Medalists: 3 gold, 3 silver, 1 bronze
      (silver) Nataliya Kuznetsova-Lobanova   1968   diving - platform  
      (silver) Nataliya Burdeyna   2000   archery - team  
      (bronze) Nataliya Tobias   2008   1500 m  
      (gold) Nataliya Dobrynska   2008   heptathlon  
      (gold) Nataliya Dovhodko   2012   rowing  
      (gold) Nataliya Vorobyova   2012   wrestling  
      (silver) Nataliya Leshchyk   2012   rhythmic gymnastics