Oz
NameNamesakes
There are multiple entries for Oz.
OZ (1)   m   English
OZ (2)   m   Hebrew