Names related to Prabhakara

Sanskrit
(word)
+
Sanskrit
(element)
Hinduism
Kannada
Telugu
Tamil
Marathi
Hindi