Name days for Raina

Bulgaria: November 8
Estonia: July 15

Learn about name days.