Related names

SHARIF   m
Arabic
ŞERİF   m
Turkish
SHAREEF   m
Arabic
(variant transcription)
SHARIF   m
Malay
SHARIF   m
Pashto
SHARIF   m
Persian
SHARIF   m
Urdu
SHARIFAH   f
Arabic
ŞERİFE   f
Turkish
SHARIFA   f
Arabic
(variant transcription)
SHARIFAH   f
Malay
SHERIF   m
Arabic
(variant transcription)