Related names

ANCIENT IRISH
OTHER RELATIONS: Maeleachlainn, Máel Sechlainn, Máel Sechnaill
ANCIENT ROMAN
OTHER RELATIONS: Secundinus
IRISH
OTHER RELATIONS: Leachlainn, Malachy, Maolsheachlann, Seachlann, Seachnall, Sechnall