Terezia
NameNamesakesName Days
Name days for Terézia
 Slovakia: October 15

Learn about name days.