Name days for Weronika

Poland: January 13
Poland: February 4
Poland: May 17
Poland: July 9
Poland: July 12

Learn about name days.