Namesakes for Zebulun

Biblical Characters: 1 character
      Zebulun   (m)   Gen. 30:20