Names related to Zebulun

ZEVULUN   m
Biblical Hebrew
Biblical Greek
ZABULON   m
Biblical Latin
ZEBULON   m
Biblical
ZEBULUN   m
Biblical