Names related to Zubin

ZHUBIN   m
Persian
ZUBIN   m
Persian