Name Days for Anto

Name days for ANTO:
 Estonia: January 17