Name Days for Edi

Name days for EDI:
 Estonia: March 18