Name Days for Egle

Name days for EGLE:
 Estonia: March 3
 Lithuania: April 4