Name Days for Eino

Name days for EINO:
 Estonia: November 17
 Finland: November 17