Name Days for Elis

Name days for ELIS:
 Estonia: November 19
 Sweden: April 17