Name Days for Kadri

Name days for KADRI:
 Estonia: November 25