Name Days for Kai

Name days for KAI:
 Estonia: October 14
 Finland: February 16