Name Days for Kauko

Name days for KAUKO:
 Finland: March 3