Name Days for Mairi

Name days for MAIRI:
 Estonia: August 1