Name Days for Raina

Name days for RAINA:
 Bulgaria: November 8
 Estonia: July 15