Name Days for Reeta

Name days for REETA:
 Finland: July 20