Name Days for Taavi

Name days for TAAVI:
 Estonia: December 30