Name Days for Taimi

Name days for TAIMI:
 Estonia: September 9
 Finland: September 8