Name Days for Telma

Name days for TELMA:
 Latvia: September 9