Name Days for Zenon

Name days for ZENON:
 Greece: September 27
 Poland: February 14
 Poland: April 12
 Poland: June 23
 Poland: July 9
 Poland: September 3
 Poland: December 22