Biblical Characters by Verse

Controls...
View

NameGenderVerseAlso Known As
Jashobeam1 Chr. 11:11
Ilai1 Chr. 11:29
Heled1 Chr. 11:30(Heleb)
Abiel1 Chr. 11:32
Hurai1 Chr. 11:32
Hashem1 Chr. 11:34
Jashen1 Chr. 11:34
Shage1 Chr. 11:34(Shagee)
Ur1 Chr. 11:35
Ahijahm1 Chr. 11:36
Hepherm1 Chr. 11:36
Ezbai1 Chr. 11:37
Hezro1 Chr. 11:37(Hezrai)
Naarai1 Chr. 11:37
Joelm1 Chr. 11:38
Mibhar1 Chr. 11:38
Naharai1 Chr. 11:39
Ahlai1 Chr. 11:41
Zabadm1 Chr. 11:41
Adina1 Chr. 11:42
Shiza1 Chr. 11:42
Hananm1 Chr. 11:43
Joshaphat1 Chr. 11:43(Jehoshaphat)
Maachahm1 Chr. 11:43
Hotham1 Chr. 11:44(Hothan)
Jehielm1 Chr. 11:44
Jeielm1 Chr. 11:44
Shama1 Chr. 11:44
Jediaelm1 Chr. 11:45
Joha1 Chr. 11:45
Shimrim1 Chr. 11:45
Elielm1 Chr. 11:46
Elnaam1 Chr. 11:46
Ithmah1 Chr. 11:46
Jeribai1 Chr. 11:46
Joshaviah1 Chr. 11:46
Elielm1 Chr. 11:47
Obedm1 Chr. 11:47
Jeremiahm1 Chr. 12:10
Mishmannah1 Chr. 12:10
Attaim1 Chr. 12:11
Elielm1 Chr. 12:11
Elzabad1 Chr. 12:12
Johananm1 Chr. 12:12
Jeremiahm1 Chr. 12:13
Machbanai1 Chr. 12:13(Macbannai)
Amasaim1 Chr. 12:18
Adnah1 Chr. 12:20
Elihum1 Chr. 12:20
Jediaelm1 Chr. 12:20
Jozabadm1 Chr. 12:20
Jozabadm1 Chr. 12:20
Michaelm1 Chr. 12:20
Zillethai1 Chr. 12:20(Zilthai)
Jehoiadam1 Chr. 12:27
Zadokm1 Chr. 12:28
Ahiezer1 Chr. 12:3
Azmavethm1 Chr. 12:3
Berakah1 Chr. 12:3(Beracah, Berachah)
Jehum1 Chr. 12:3
Jeziel1 Chr. 12:3
Joashm1 Chr. 12:3
Pelet1 Chr. 12:3
Shemaah1 Chr. 12:3
Ishmaiah1 Chr. 12:4(Ismaiah)
Jahazielm1 Chr. 12:4
Jeremiahm1 Chr. 12:4
Johananm1 Chr. 12:4
Jozabadm1 Chr. 12:4
Bealiah1 Chr. 12:5
Eluzai1 Chr. 12:5
Jerimothm1 Chr. 12:5
Shemariahm1 Chr. 12:5
Shephatiahm1 Chr. 12:5
Azarelm1 Chr. 12:6
Elkanahm1 Chr. 12:6
Isshiahm1 Chr. 12:6(Ishiah, Jesiah)
Jashobeam1 Chr. 12:6
Joezer1 Chr. 12:6
Jerohamm1 Chr. 12:7
Joelah1 Chr. 12:7
Zebadiahm1 Chr. 12:7
Eliabm1 Chr. 12:9
Ezerm1 Chr. 12:9
Obadiahm1 Chr. 12:9
Ahiom1 Chr. 13:7
Beeliadam1 Chr. 14:7/2 Sam. 5:16(Eliada)
Amminadabm1 Chr. 15:10
Elielm1 Chr. 15:11
Benaiahm1 Chr. 15:18
Eliabm1 Chr. 15:18
Eliphelehu1 Chr. 15:18(Elipheleh)
Jaaziel1 Chr. 15:18
Jehielm1 Chr. 15:18
Maaseiahm1 Chr. 15:18(Mahseiah)
Mattithiahm1 Chr. 15:18
Mikneiah1 Chr. 15:18
Obed-edomm1 Chr. 15:18
Shemiramoth1 Chr. 15:18
Unni1 Chr. 15:18
Aziel1 Chr. 15:20
Zechariahm1 Chr. 15:20
Azaziahm1 Chr. 15:21
Kenaniah1 Chr. 15:22(Chenaiah, Chenaniah)
Elkanahm1 Chr. 15:23
Amasaim1 Chr. 15:24
Benaiahm1 Chr. 15:24
Eliezerm1 Chr. 15:24
Jehiah1 Chr. 15:24
Joshaphat1 Chr. 15:24(Jehoshaphat)
Nethanelm1 Chr. 15:24(Nethaneel)
Shebaniahm1 Chr. 15:24
Zechariahm1 Chr. 15:24
Urielm1 Chr. 15:5
Asaiahm1 Chr. 15:6
Joelm1 Chr. 15:7
Shemaiahm1 Chr. 15:8
Hosah1 Chr. 16:38
Obed-edomm1 Chr. 16:38
Jeduthun1 Chr. 16:41
Jeielm1 Chr. 16:5
Jahazielm1 Chr. 16:6
Hadoramm1 Chr. 18:10
Abimelechm1 Chr. 18:16
Shavsha1 Chr. 18:16
Shophach1 Chr. 19:16
Dedan1 Chr. 1:32
Abida1 Chr. 1:33
Timnam1 Chr. 1:36
Jaakan1 Chr. 1:42(Jakan)
Hadadm1 Chr. 1:50(Hadar)
Araunah1 Chr. 21:15(Ornan)
Solomonm1 Chr. 22:5/2 Sam. 12:25(Jedidiah)
Beriahm1 Chr. 23:10
Jahathm1 Chr. 23:10
Jeushm1 Chr. 23:10
Zizam1 Chr. 23:11(Zina, Zizah)
Shubaelm1 Chr. 23:16(Shebuel)
Rehabiah1 Chr. 23:17
Shelomothm1 Chr. 23:18(Shelomith)
Amariahm1 Chr. 23:19
Jahazielm1 Chr. 23:19
Jekameam1 Chr. 23:19
Jeriah1 Chr. 23:19(Jerijah)
Isshiahm1 Chr. 23:20(Ishiah, Jesiah)
Micahm1 Chr. 23:20(Michah)
Eleazarm1 Chr. 23:21
Kishm1 Chr. 23:21(Cis)
Eder1 Chr. 23:23(Ader, Edar)
Laadan1 Chr. 23:7(Ladan)
Joelm1 Chr. 23:8
Zetham1 Chr. 23:8
Haranm1 Chr. 23:9
Haziel1 Chr. 23:9
Shelomothm1 Chr. 23:9(Shelomith)
Shimeim1 Chr. 23:9
Abijahm1 Chr. 24:10
Hakkoz1 Chr. 24:10
Shecaniahm1 Chr. 24:11
Eliashibm1 Chr. 24:12
Jakim1 Chr. 24:12
Huppah1 Chr. 24:13
Jeshebeab1 Chr. 24:13
Bilgah1 Chr. 24:14
Immerm1 Chr. 24:14
Aphses1 Chr. 24:15(Happizez)
Happizzez1 Chr. 24:15
Hezir1 Chr. 24:15
Jehezkel1 Chr. 24:16(Ezekiel, Jehezekel)
Pethahiahm1 Chr. 24:16
Gamul1 Chr. 24:17
Jachinm1 Chr. 24:17(Jakin)
Delaiahm1 Chr. 24:18(Dalaiah)
Maaziah1 Chr. 24:18
Jehdeiah1 Chr. 24:20
Shubaelm1 Chr. 24:20(Shebuel)
Isshiahm1 Chr. 24:21(Ishiah)
Jahathm1 Chr. 24:22
Shelomothm1 Chr. 24:22
Shamir1 Chr. 24:24
Zechariahm1 Chr. 24:25
Beno1 Chr. 24:26
Jaaziah1 Chr. 24:26
Ibri1 Chr. 24:27
Shoham1 Chr. 24:27
Zaccurm1 Chr. 24:27
Jerahmeelm1 Chr. 24:29
Jerimothm1 Chr. 24:30
Nethanelm1 Chr. 24:6(Nethaneel)
Shemaiahm1 Chr. 24:6
Jedaiahm1 Chr. 24:7
Jehoiarib1 Chr. 24:7(Joiarib)
Harimm1 Chr. 24:8
Seorim1 Chr. 24:8
Malchiahm1 Chr. 24:9(Malchijah, Malkijah, Melchiah)
Mijaminm1 Chr. 24:9(Miamin)
Izri1 Chr. 25:11
Shimeim1 Chr. 25:17
Azarelm1 Chr. 25:18(Uzziel)
Asarelah1 Chr. 25:2(Jesharelah)
Josephm1 Chr. 25:2
Nethaniahm1 Chr. 25:2
Zaccurm1 Chr. 25:2
Gedaliahm1 Chr. 25:3
Hashabiahm1 Chr. 25:3
Isaiahm1 Chr. 25:3(Jeshaiah)
Jeshaiahm1 Chr. 25:3
Mattithiahm1 Chr. 25:3
Zeri1 Chr. 25:3
Bukkiah1 Chr. 25:4
Eliathah1 Chr. 25:4
Giddalti1 Chr. 25:4
Hananim1 Chr. 25:4
Hananiahm1 Chr. 25:4
Hothir1 Chr. 25:4
Jerimothm1 Chr. 25:4
Joshbekashah1 Chr. 25:4
Mahazioth1 Chr. 25:4
Mallothi1 Chr. 25:4
Mattaniahm1 Chr. 25:4
Romamti-ezer1 Chr. 25:4
Shubaelm1 Chr. 25:4(Shebuel)
Asaphm1 Chr. 26:1
Shimrim1 Chr. 26:10(Simri)
Hilkiahm1 Chr. 26:11
Tebaliah1 Chr. 26:11(Tabaliah)
Zechariahm1 Chr. 26:11
Shuppim1 Chr. 26:16
Jathniel1 Chr. 26:2
Jediaelm1 Chr. 26:2
Zebadiahm1 Chr. 26:2
Ahijahm1 Chr. 26:20
Jehieli1 Chr. 26:21(Jehiel)
Isaiahm1 Chr. 26:25
Jeshaiahm1 Chr. 26:25
Joramm1 Chr. 26:25(Jehoram)
Shelomothm1 Chr. 26:25(Shelomith)
Zichrim1 Chr. 26:25(Zicri, Zikri)
Kenaniah1 Chr. 26:29(Chenaiah, Chenaniah)
Elamm1 Chr. 26:3
Eliehoenai1 Chr. 26:3
Jehohananm1 Chr. 26:3
Hashabiahm1 Chr. 26:30
Jehozabadm1 Chr. 26:4
Joahm1 Chr. 26:4
Nethanelm1 Chr. 26:4(Nethaneel)
Sacar1 Chr. 26:4(Sachar)
Shemaiahm1 Chr. 26:4
Ammielm1 Chr. 26:5
Peulthai1 Chr. 26:5(Peullethai)
Elihum1 Chr. 26:7
Elzabad1 Chr. 26:7
Obedm1 Chr. 26:7
Othni1 Chr. 26:7
Rephael1 Chr. 26:7
Semachiah1 Chr. 26:7(Semakiah)
Heldai1 Chr. 27:15
Eliezerm1 Chr. 27:16
Maachahm1 Chr. 27:16
Shephatiahm1 Chr. 27:16
Hashabiahm1 Chr. 27:17
Kemuelm1 Chr. 27:17
Elihum1 Chr. 27:18
Michaelm1 Chr. 27:18
Omrim1 Chr. 27:18
Azrielm1 Chr. 27:19
Ishmaiah1 Chr. 27:19(Ismaiah)
Jerimothm1 Chr. 27:19
Obadiahm1 Chr. 27:19
Zabdiel1 Chr. 27:2
Azaziahm1 Chr. 27:20
Hosheam1 Chr. 27:20
Joelm1 Chr. 27:20
Pedaiahm1 Chr. 27:20
Iddom1 Chr. 27:21
Jaasiel1 Chr. 27:21(Jasiel)
Zechariahm1 Chr. 27:21
Azarelm1 Chr. 27:22
Jerohamm1 Chr. 27:22
Adielm1 Chr. 27:25
Azmavethm1 Chr. 27:25
Jonathanm1 Chr. 27:25(Jehonathan)
Uzziahm1 Chr. 27:25
Ezri1 Chr. 27:26
Kelub1 Chr. 27:26(Chelub)
Shimeim1 Chr. 27:27
Zabdim1 Chr. 27:27
Baal-hanan1 Chr. 27:28
Joashm1 Chr. 27:28
Adlai1 Chr. 27:29
Shaphatm1 Chr. 27:29
Sharon?1 Chr. 27:29(Lasharon, Saron)
Shitrai1 Chr. 27:29
Jehdeiah1 Chr. 27:30
Obil1 Chr. 27:30
Jaziz1 Chr. 27:31
Jehielm1 Chr. 27:32
Jonathanm1 Chr. 27:32
Hushai1 Chr. 27:33
Jehoiadam1 Chr. 27:34
Dodai1 Chr. 27:4(Dodo)
Mikloth1 Chr. 27:4
Benaiahm1 Chr. 27:5
Ammizabad1 Chr. 27:6
Zebadiahm1 Chr. 27:7
Shimeim1 Chr. 2:13
Nethanelm1 Chr. 2:14(Nethaneel)
Raddai1 Chr. 2:14
Ozem1 Chr. 2:15
Abigailf1 Chr. 2:16
Tirhanahm1 Chr. 2:16
Zeruiah1 Chr. 2:16
Amasa1 Chr. 2:17
Ardon1 Chr. 2:18
Azubah1 Chr. 2:18
Jerioth1 Chr. 2:18
Jesher1 Chr. 2:18
Shobab1 Chr. 2:18
Ephrath1 Chr. 2:19(Ephratah)
Hurm1 Chr. 2:19
Segub1 Chr. 2:21
Jairm1 Chr. 2:22
Abijahf1 Chr. 2:24
Ashhur1 Chr. 2:24(Ashur)
Tekoa1 Chr. 2:24(Tekoah)
Ahijahm1 Chr. 2:25
Bunah1 Chr. 2:25
Oren1 Chr. 2:25
Ozem1 Chr. 2:25
Ramm1 Chr. 2:25
Atarah1 Chr. 2:26
Eker1 Chr. 2:27
Jaminm1 Chr. 2:27
Maaz1 Chr. 2:27
Abishur1 Chr. 2:28
Jadam1 Chr. 2:28
Nadabm1 Chr. 2:28
Abihailf1 Chr. 2:29
Ahban1 Chr. 2:29
Molid1 Chr. 2:29
Bathshuaf1 Chr. 2:3
Ephraimm1 Chr. 2:30(Appaim)
Seled1 Chr. 2:30
Ahlai1 Chr. 2:31
Ishim1 Chr. 2:31
Sheshan1 Chr. 2:31
Jetherm1 Chr. 2:32
Jonathanm1 Chr. 2:32
Peleth1 Chr. 2:33
Zaza1 Chr. 2:33
Jarha1 Chr. 2:34
Obedm1 Chr. 2:34
Attaim1 Chr. 2:35
Nathanm1 Chr. 2:36
Zabadm1 Chr. 2:36
Ephlal1 Chr. 2:37
Azariahm1 Chr. 2:38
Jehum1 Chr. 2:38
Elasahm1 Chr. 2:39(Eleasah)
Helez1 Chr. 2:39
Shallumm1 Chr. 2:40
Sisamai1 Chr. 2:40(Sismai)
Elishamam1 Chr. 2:41
Jekamiah1 Chr. 2:41(Jecamiah)
Mareshah1 Chr. 2:42
Mesham1 Chr. 2:42
Ziphm1 Chr. 2:42
Hebron1 Chr. 2:43
Korah1 Chr. 2:43
Rekem1 Chr. 2:43
Shemam1 Chr. 2:43
Tappuah1 Chr. 2:43
Jorkoam1 Chr. 2:44(Jorkeam)
Raham1 Chr. 2:44
Maon1 Chr. 2:45
Ephahf1 Chr. 2:46
Gazez1 Chr. 2:46
Haranm1 Chr. 2:46
Moza1 Chr. 2:46
Ephahm1 Chr. 2:47
Geshan1 Chr. 2:47
Jahdai1 Chr. 2:47
Jothamm1 Chr. 2:47
Pelet1 Chr. 2:47
Regem1 Chr. 2:47
Shaaph1 Chr. 2:47
Maachahf1 Chr. 2:48
Sheber1 Chr. 2:48
Achsahf1 Chr. 2:49(Acsah)
Gibea1 Chr. 2:49
Machbenah1 Chr. 2:49(Macbenah)
Madmannah1 Chr. 2:49
Shaaph1 Chr. 2:49
Sheva1 Chr. 2:49
Hamul1 Chr. 2:5
Calebm1 Chr. 2:50
Hurm1 Chr. 2:50
Shobalm1 Chr. 2:50
Hareph1 Chr. 2:51
Haroeh1 Chr. 2:52
Hemath1 Chr. 2:55(Hamath, Hammath)
Calcol1 Chr. 2:6(Chalcol)
Ethanm1 Chr. 2:6
Zimrim1 Chr. 2:6
Achan1 Chr. 2:7(Achar)
Azariahm1 Chr. 2:8
Calebm1 Chr. 2:9(Celubai, Chelubai, Kelubai)
Jerahmeelm1 Chr. 2:9
Shelomi1 Chr. 34:27
Amnon1 Chr. 3:1
Danielm1 Chr. 3:1
Abijahm1 Chr. 3:10(Abijam)
Johananm1 Chr. 3:15
Zedekiahm1 Chr. 3:16
Assirm1 Chr. 3:17
Pedaiahm1 Chr. 3:17
Jekamiah1 Chr. 3:18(Jecamiah)
Malchiram1 Chr. 3:18(Malkiram)
Nedabiah1 Chr. 3:18
Shenazzar1 Chr. 3:18
Hananiahm1 Chr. 3:19
Meshullamm1 Chr. 3:19
Shelomithf1 Chr. 3:19
Shimeim1 Chr. 3:19
Berechiahm1 Chr. 3:20(Berekiah)
Hasadiah1 Chr. 3:20
Hashubah1 Chr. 3:20
Jushab-hesed1 Chr. 3:20
Ohel1 Chr. 3:20
Arnan1 Chr. 3:21
Jeshaiahm1 Chr. 3:21
Obadiahm1 Chr. 3:21
Pelatiahm1 Chr. 3:21
Shecaniahm1 Chr. 3:21
Bariah1 Chr. 3:22
Hattushm1 Chr. 3:22
Igalm1 Chr. 3:22(Igeal)
Neariah1 Chr. 3:22
Shaphatm1 Chr. 3:22
Shemaiahm1 Chr. 3:22
Azrikamm1 Chr. 3:23
Elioenaim1 Chr. 3:23
Hezekiahm1 Chr. 3:23(Hizkiah)
Akkubm1 Chr. 3:24
Anani1 Chr. 3:24
Delaiahm1 Chr. 3:24(Dalaiah)
Eliashibm1 Chr. 3:24
Hodaviahm1 Chr. 3:24
Johananm1 Chr. 3:24
Pelaiah1 Chr. 3:24
Ithream1 Chr. 3:3
Rephaiahm1 Chr. 3:41
Bathsheba1 Chr. 3:5(Bathshua)
Shimeam1 Chr. 3:5/1 Chr. 14:4(Shammua, Shammuah)
Ammielm1 Chr. 3:5/2 Sam. 11:3(Eliam)
Elipheletm1 Chr. 3:6(Elpalet, Elpelet)
Ibhar1 Chr. 3:6
Nogah1 Chr. 3:7
Hoshama1 Chr. 43:2
Carmim1 Chr. 4:1
Hurm1 Chr. 4:1
Jahathm1 Chr. 4:1
Shobalm1 Chr. 4:1
Eshton1 Chr. 4:11
Kelub1 Chr. 4:11(Chelub)
Mehir1 Chr. 4:11
Shuah1 Chr. 4:11(Shuhah)
Irnahash1 Chr. 4:12
Paseahm1 Chr. 4:12(Phaseah)
Tehinnah1 Chr. 4:12
Hathath1 Chr. 4:13
Seraiahm1 Chr. 4:13
Joabm1 Chr. 4:14
Meonothai1 Chr. 4:14
Ophrah1 Chr. 4:14
Elahm1 Chr. 4:15
Iru1 Chr. 4:15
Kenazm1 Chr. 4:15
Naam1 Chr. 4:15
Asarel1 Chr. 4:16
Jehallelel1 Chr. 4:16(Jehaleleel)
Tiriam1 Chr. 4:16
Ziphm1 Chr. 4:16
Ziphah1 Chr. 4:16
Epherm1 Chr. 4:17
Ezram1 Chr. 4:17(Ezrah)
Ishbah1 Chr. 4:17
Jalon1 Chr. 4:17
Jetherm1 Chr. 4:17
Mered1 Chr. 4:17
Miriamf1 Chr. 4:17
Bithiahf1 Chr. 4:18
Heberm1 Chr. 4:18
Jehudijahf1 Chr. 4:18
Jekuthiel1 Chr. 4:18
Jered1 Chr. 4:18
Soco1 Chr. 4:18(Shocho, Shochoh, Socho)
Eshtemoa1 Chr. 4:19
Hodiahf1 Chr. 4:19(Hodijah)
Keilah1 Chr. 4:19
Naham1 Chr. 4:19
Ahumai1 Chr. 4:2
Lahad1 Chr. 4:2
Reaiahm1 Chr. 4:2
Amnon1 Chr. 4:20
Ben-hanan1 Chr. 4:20
Ben-zoheth1 Chr. 4:20
Ishim1 Chr. 4:20
Rinnah1 Chr. 4:20
Shimon1 Chr. 4:20
Tilonm1 Chr. 4:20
Zoheth1 Chr. 4:20
Erm1 Chr. 4:21
Laadah1 Chr. 4:21
Jashubi-lehem1 Chr. 4:22(Lehem)
Joashm1 Chr. 4:22
Jokim1 Chr. 4:22
Saraph1 Chr. 4:22
Jaribm1 Chr. 4:24
Nemuel1 Chr. 4:24
Joelm1 Chr. 4:25
Mibsam1 Chr. 4:25
Mishma1 Chr. 4:25
Shallumm1 Chr. 4:25
Hammuel1 Chr. 4:26
Shimeim1 Chr. 4:26
Zaccurm1 Chr. 4:26
Etam1 Chr. 4:3
Idbash1 Chr. 4:3
Ishma1 Chr. 4:3
Jezreel1 Chr. 4:3
Amaziahm1 Chr. 4:34
Jamlech1 Chr. 4:34
Joshah1 Chr. 4:34
Meshobab1 Chr. 4:34
Asiel1 Chr. 4:35
Jehum1 Chr. 4:35
Joshibiah1 Chr. 4:35
Seraiahm1 Chr. 4:35
Adielm1 Chr. 4:36
Asaiahm1 Chr. 4:36
Benaiahm1 Chr. 4:36
Elioenaim1 Chr. 4:36
Jaakobah1 Chr. 4:36
Jeshohaiah1 Chr. 4:36
Jesimel1 Chr. 4:36
Allon1 Chr. 4:37
Jedaiahm1 Chr. 4:37
Shemaiahm1 Chr. 4:37
Shimrim1 Chr. 4:37
Shiphi1 Chr. 4:37
Zizam1 Chr. 4:37
Ezerm1 Chr. 4:4
Hushah1 Chr. 4:4
Penuel1 Chr. 4:4
Ishim1 Chr. 4:42
Neariah1 Chr. 4:42
Pelatiahm1 Chr. 4:42
Rephaiahm1 Chr. 4:42
Uzzielm1 Chr. 4:42
Helah1 Chr. 4:5
Naarah1 Chr. 4:5
Ahuzzam1 Chr. 4:6
Haahashtari1 Chr. 4:6
Hepherm1 Chr. 4:6
Temeni1 Chr. 4:6
Ethnan1 Chr. 4:7
Jezoar1 Chr. 4:7(Zohar)
Zereth1 Chr. 4:7
Aharhelm1 Chr. 4:8
Anub1 Chr. 4:8
Cozm1 Chr. 4:8(Koz)
Harum1 Chr. 4:8
Hazelelponi1 Chr. 4:8(Hazzelelponi)
Zobebah1 Chr. 4:8(Hazzobebah)
Jabez1 Chr. 4:9
Jaanai1 Chr. 5:12(Janai)
Joelm1 Chr. 5:12
Shapham1 Chr. 5:12
Shaphatm1 Chr. 5:12
Heberm1 Chr. 5:13(Eber)
Jachan1 Chr. 5:13(Jacan)
Jorai1 Chr. 5:13
Meshullamm1 Chr. 5:13
Michaelm1 Chr. 5:13
Shebam1 Chr. 5:13
Zia1 Chr. 5:13
Abihailm1 Chr. 5:14
Buz1 Chr. 5:14
Gileadm1 Chr. 5:14
Huri1 Chr. 5:14
Jahdo1 Chr. 5:14
Jaroah1 Chr. 5:14
Jeshishai1 Chr. 5:14
Abdiel1 Chr. 5:15
Ahim1 Chr. 5:15
Guni1 Chr. 5:15
Elielm1 Chr. 5:24
Epherm1 Chr. 5:24
Hodaviahm1 Chr. 5:24
Ishim1 Chr. 5:24
Jahdiel1 Chr. 5:24
Jeremiahm1 Chr. 5:24
Azrielm1 Chr. 5:25
Gog1 Chr. 5:4
Joelm1 Chr. 5:4
Shemaiahm1 Chr. 5:4
Shimeim1 Chr. 5:4
Baalm1 Chr. 5:5
Micahm1 Chr. 5:5(Michah)
Reaiahm1 Chr. 5:5(Reaia)
Beerah1 Chr. 5:6
Tiglath-pileser III1 Chr. 5:6(Tilgath-pilneser)
Jeielm1 Chr. 5:7(Jehiel)
Zechariahm1 Chr. 5:7
Azazm1 Chr. 5:8
Belam1 Chr. 5:8
Shemam1 Chr. 5:8
Azariahm1 Chr. 6:10
Amariahm1 Chr. 6:11
Zadokm1 Chr. 6:12
Azariahm1 Chr. 6:13
Shallumm1 Chr. 6:13
Jehozadak1 Chr. 6:14(Josedech, Jozadak)
Jahathm1 Chr. 6:20
Jehath1 Chr. 6:20
Zimmahm1 Chr. 6:20
Iddom1 Chr. 6:21
Jeaterai1 Chr. 6:21(Jeatherai)
Joahm1 Chr. 6:21
Zerahm1 Chr. 6:21(Zara, Zarah)
Amminadabm1 Chr. 6:22
Assirm1 Chr. 6:23
Ebiasaph1 Chr. 6:23(Abiasaph)
Saulm1 Chr. 6:24(Shaul)
Tahathm1 Chr. 6:24
Urielm1 Chr. 6:24
Uzziahm1 Chr. 6:24
Ahimoth1 Chr. 6:25
Amasaim1 Chr. 6:25
Elkanahm1 Chr. 6:25
Elkanahm1 Chr. 6:26
Nahathm1 Chr. 6:26
Zophai1 Chr. 6:26
Eliabm1 Chr. 6:27
Vashni1 Chr. 6:28
Libni1 Chr. 6:29
Shimeim1 Chr. 6:29
Uzzam1 Chr. 6:29
Ithamar1 Chr. 6:3
Asaiahm1 Chr. 6:30
Haggiah1 Chr. 6:30
Shimeam1 Chr. 6:30
Heman1 Chr. 6:33
Elielm1 Chr. 6:34
Toah1 Chr. 6:34
Mahath1 Chr. 6:35
Azariahm1 Chr. 6:36
Joelm1 Chr. 6:36
Zephaniahm1 Chr. 6:36
Asaphm1 Chr. 6:39
Berechiahm1 Chr. 6:39(Berekiah)
Shimeam1 Chr. 6:39
Abishua1 Chr. 6:4
Baaseiah1 Chr. 6:40
Malchiahm1 Chr. 6:40(Malkijah, Melchiah)
Michaelm1 Chr. 6:40
Adaiahm1 Chr. 6:41
Ethni1 Chr. 6:41
Zerahm1 Chr. 6:41(Zara, Zarah)
Ethanm1 Chr. 6:42
Shimeim1 Chr. 6:42
Zimmahm1 Chr. 6:42
Abdim1 Chr. 6:44
Ethanm1 Chr. 6:44
Kishi1 Chr. 6:44(Kushaiah)
Malluchm1 Chr. 6:44
Amaziahm1 Chr. 6:45
Hashabiahm1 Chr. 6:45
Hilkiahm1 Chr. 6:45
Amzi1 Chr. 6:46
Banim1 Chr. 6:46
Shemer1 Chr. 6:46(Shomer)
Mahli1 Chr. 6:47
Bukki1 Chr. 6:5
Uzzim1 Chr. 6:5
Meraiothm1 Chr. 6:6
Zerahiah1 Chr. 6:6
Ahitubm1 Chr. 6:7
Amariahm1 Chr. 6:7
Ahimaaz1 Chr. 6:8
Azariahm1 Chr. 6:9
Johananm1 Chr. 6:9
Jashub1 Chr. 7:1(Iob, Job)
Ahishahar1 Chr. 7:10
Benjaminm1 Chr. 7:10
Bilhan1 Chr. 7:10
Ehud1 Chr. 7:10
Jeushm1 Chr. 7:10
Kenaanah1 Chr. 7:10(Chenaanah)
Tarshishm1 Chr. 7:10(Tharshish)
Zethan1 Chr. 7:10
Aherm1 Chr. 7:12(Aharah, Ahiram)
Ir1 Chr. 7:12
Shallumm1 Chr. 7:13
Maachahf1 Chr. 7:15
Peresh1 Chr. 7:16
Rakem1 Chr. 7:16
Sheresh1 Chr. 7:16
Ulam1 Chr. 7:16
Bedan1 Chr. 7:17
Hammoleketh1 Chr. 7:17
Abiezer1 Chr. 7:18(Abieezer)
Ishhod1 Chr. 7:18(Ishod)
Mahlah1 Chr. 7:18(Mahalah)
Ahianm1 Chr. 7:19
Aniam1 Chr. 7:19
Likhi1 Chr. 7:19
Shechem1 Chr. 7:19
Ibsam1 Chr. 7:2
Jahmai1 Chr. 7:2
Jeriel1 Chr. 7:2
Jibsam1 Chr. 7:2(Ibsam)
Rephaiahm1 Chr. 7:2
Samuelm1 Chr. 7:2(Shemuel)
Uzzim1 Chr. 7:2
Bered1 Chr. 7:20
Beriahm1 Chr. 7:20
Eladah1 Chr. 7:20(Eleadah)
Tahathm1 Chr. 7:20
Tahathm1 Chr. 7:20
Elead1 Chr. 7:21
Ezerm1 Chr. 7:21
Shuthelah1 Chr. 7:21
Zabadm1 Chr. 7:21
Sherah1 Chr. 7:24(Sheerah)
Rephah1 Chr. 7:25
Resheph1 Chr. 7:25
Tahan1 Chr. 7:25
Telah1 Chr. 7:25
Laadan1 Chr. 7:26(Ladan)
Isshiahm1 Chr. 7:3(Ishiah)
Izrahiah1 Chr. 7:3
Jezrahiah1 Chr. 7:3
Joelm1 Chr. 7:3
Michaelm1 Chr. 7:3
Obadiahm1 Chr. 7:3
Birzaith1 Chr. 7:31
Hotham1 Chr. 7:32
Shomer1 Chr. 7:32(Shemer)
Shua1 Chr. 7:32
Ashvath1 Chr. 7:33
Bimhal1 Chr. 7:33
Pasach1 Chr. 7:33
Ahim1 Chr. 7:34
Hod1 Chr. 7:34
Hubbah1 Chr. 7:34
Jehubbah1 Chr. 7:34(Hubbah)
Rohgah1 Chr. 7:34
Amal1 Chr. 7:35
Helem1 Chr. 7:35
Imna1 Chr. 7:35
Shelesh1 Chr. 7:35
Zophah1 Chr. 7:35
Beri1 Chr. 7:36
Harnepher1 Chr. 7:36
Imrah1 Chr. 7:36
Shual1 Chr. 7:36
Suah1 Chr. 7:36
Beera1 Chr. 7:37
Bezer1 Chr. 7:37
Ithran1 Chr. 7:37
Shamma1 Chr. 7:37
Shilshah1 Chr. 7:37
Jephunneh1 Chr. 7:38
Jetherm1 Chr. 7:38
Pispah1 Chr. 7:38
Arahm1 Chr. 7:39
Hanniel1 Chr. 7:39(Haniel)
Rezia1 Chr. 7:39(Rizia)
Ulla1 Chr. 7:39
Jediaelm1 Chr. 7:6
Ezbon1 Chr. 7:7
Iri1 Chr. 7:7
Jerimothm1 Chr. 7:7
Uzzim1 Chr. 7:7
Uzzielm1 Chr. 7:7
Abijahm1 Chr. 7:8(Abia)
Alemeth1 Chr. 7:8(Alameth)
Anathoth1 Chr. 7:8
Eliezerm1 Chr. 7:8
Elioenaim1 Chr. 7:8
Jeremoth1 Chr. 7:8
Joashm1 Chr. 7:8
Omrim1 Chr. 7:8
Zemira1 Chr. 7:8(Zemirah)
Adaiahm1 Chr. 8:1
Jeuz1 Chr. 8:10
Mirmah1 Chr. 8:10
Sachiah1 Chr. 8:10(Sakia, Shachia)
Abitub1 Chr. 8:11
Elpaal1 Chr. 8:11
Eberm1 Chr. 8:12
Misham1 Chr. 8:12
Shamed1 Chr. 8:12(Shemed)
Beriahm1 Chr. 8:13
Shemam1 Chr. 8:13
Ahiom1 Chr. 8:14
Jeremoth1 Chr. 8:14
Shashak1 Chr. 8:14
Arad1 Chr. 8:15
Eder1 Chr. 8:15(Ader, Edar)
Zebadiahm1 Chr. 8:15
Ishpah1 Chr. 8:16(Ispah)
Joha1 Chr. 8:16
Michaelm1 Chr. 8:16
Heberm1 Chr. 8:17
Hizki1 Chr. 8:17
Meshullamm1 Chr. 8:17
Zebadiahm1 Chr. 8:17
Ishmerai1 Chr. 8:18
Jezliahm1 Chr. 8:18(Izliah)
Jakim1 Chr. 8:19
Zabdim1 Chr. 8:19
Zichrim1 Chr. 8:19(Zicri, Zikri)
Nohah1 Chr. 8:2
Rapha1 Chr. 8:2
Elielm1 Chr. 8:20
Elienai1 Chr. 8:20
Zillethai1 Chr. 8:20(Zilthai)
Beraiah1 Chr. 8:21
Shimeim1 Chr. 8:21(Shimhi)
Shimrath1 Chr. 8:21
Eberm1 Chr. 8:22
Elielm1 Chr. 8:22
Ishpan1 Chr. 8:22
Abdonm1 Chr. 8:23
Hananm1 Chr. 8:23
Zichrim1 Chr. 8:23(Zicri, Zikri)
Antothiah1 Chr. 8:24(Anthothijah, Antothijah)
Elamm1 Chr. 8:24
Hananiahm1 Chr. 8:24
Iphedeiah1 Chr. 8:25(Iphdeiah)
Penuel1 Chr. 8:25
Athaliahm1 Chr. 8:26
Shamsherai1 Chr. 8:26
Shehariah1 Chr. 8:26
Elijahm1 Chr. 8:27
Jaareshiah1 Chr. 8:27(Jaresiah)
Jerohamm1 Chr. 8:27
Zichrim1 Chr. 8:27(Zicri, Zikri)
Maachahf1 Chr. 8:29
Abihud1 Chr. 8:3(Ahihud)
Addar1 Chr. 8:3
Geram1 Chr. 8:3
Abdonm1 Chr. 8:30
Baalm1 Chr. 8:30
Kishm1 Chr. 8:30(Cis)
Nadabm1 Chr. 8:30
Zur1 Chr. 8:30
Ahiom1 Chr. 8:31
Gedor1 Chr. 8:31
Mikloth1 Chr. 8:32
Shimeah1 Chr. 8:32(Shimeam)
Malchishua1 Chr. 8:33(Malkishua, Melchishua)
Ner1 Chr. 8:33
Micahm1 Chr. 8:34(Mica, Micha, Michah)
Ahazm1 Chr. 8:35
Melech1 Chr. 8:35
Pithon1 Chr. 8:35
Tarea1 Chr. 8:35(Tahrea)
Alemeth1 Chr. 8:36(Alameth)
Azmavethm1 Chr. 8:36
Jehoaddah1 Chr. 8:36
Moza1 Chr. 8:36
Zimrim1 Chr. 8:36
Azel1 Chr. 8:37
Binea1 Chr. 8:37
Elasahm1 Chr. 8:37(Eleasah)
Raphah1 Chr. 8:37(Rapha, Rephaiah)
Azrikamm1 Chr. 8:38
Bocheru1 Chr. 8:38(Bokeru)
Hananm1 Chr. 8:38
Ishmaelm1 Chr. 8:38
Obadiahm1 Chr. 8:38
Sheariah1 Chr. 8:38
Elipheletm1 Chr. 8:39
Eshek1 Chr. 8:39
Jeushm1 Chr. 8:39(Jehush)
Ulam1 Chr. 8:39
Abishua1 Chr. 8:4
Huram1 Chr. 8:5(Hiram)
Shephuphan1 Chr. 8:5
Ahiah1 Chr. 8:7(Ahijah, Ahoah)
Geram1 Chr. 8:7
Naamanm1 Chr. 8:7
Uzzam1 Chr. 8:7
Baaraf1 Chr. 8:8
Mahashamf1 Chr. 8:8(Hushim)
Shaharaim1 Chr. 8:8
Hodesh1 Chr. 8:9
Jobabm1 Chr. 8:9
Malcham1 Chr. 8:9(Malcam)
Mesham1 Chr. 8:9
Zibia1 Chr. 8:9
Adaiahm1 Chr. 9:10
Jachinm1 Chr. 9:10(Jakin)
Jehoiarib1 Chr. 9:10(Joiarib)
Meraiothm1 Chr. 9:11
Meshullamm1 Chr. 9:11
Adielm1 Chr. 9:12
Jahzerah1 Chr. 9:12
Jerohamm1 Chr. 9:12
Maasai1 Chr. 9:12(Maasiai)
Malchiahm1 Chr. 9:12(Malchijah, Malkijah, Melchiah)
Meshillemith1 Chr. 9:12
Meshullamm1 Chr. 9:12
Azrikamm1 Chr. 9:14
Hashabiahm1 Chr. 9:14
Shemaiahm1 Chr. 9:14
Asaphm1 Chr. 9:15
Bakbakkar1 Chr. 9:15
Galal1 Chr. 9:15
Heresh1 Chr. 9:15
Zichrim1 Chr. 9:15(Zicri, Zikri)
Asam1 Chr. 9:16
Elkanahm1 Chr. 9:16
Galal1 Chr. 9:16
Shemaiahm1 Chr. 9:16(Shammua)
Ahiman1 Chr. 9:17
Akkubm1 Chr. 9:17
Shallumm1 Chr. 9:17
Talmon1 Chr. 9:17
Jobabm1 Chr. 9:18
Kore1 Chr. 9:19
Shallumm1 Chr. 9:19
Meshelemiah1 Chr. 9:21(Shelemiah)
Zechariahm1 Chr. 9:21
Mattithiahm1 Chr. 9:31
Jehielm1 Chr. 9:35
Jeielm1 Chr. 9:35
Zechariahm1 Chr. 9:37(Zacher, Zecher, Zeker)
Ammihudm1 Chr. 9:4
Banim1 Chr. 9:4
Imri1 Chr. 9:4
Omrim1 Chr. 9:4
Uthai1 Chr. 9:4
Jarah1 Chr. 9:42(Jadah)
Asaiahm1 Chr. 9:5
Jeuelm1 Chr. 9:6
Hassenuah1 Chr. 9:7(Hasenuah)
Hodaviahm1 Chr. 9:7
Meshullamm1 Chr. 9:7
Sallu1 Chr. 9:7(Sallai)
Elahm1 Chr. 9:8
Ibneiah1 Chr. 9:8
Jerohamm1 Chr. 9:8
Meshullamm1 Chr. 9:8
Micri1 Chr. 9:8(Michri)
Reuelm1 Chr. 9:8
Shephatiahm1 Chr. 9:8
Uzzim1 Chr. 9:8
Achaicusm1 Cor. 16:17(Achaichus)
Fortunatusm1 Cor. 16:17
Chloe1 Cor. 1:11
Stephanas1 Cor. 1:16
Christm1 John 5:1
Sheba?1 Kgs. 10:1
Hadadm1 Kgs. 11:14
Tahpenesf1 Kgs. 11:19
Genubath1 Kgs. 11:20
Eliada1 Kgs. 11:23
Rezon1 Kgs. 11:23
Jeroboamm1 Kgs. 11:26
Nebat1 Kgs. 11:26
Zeruah1 Kgs. 11:26
Ahijahm1 Kgs. 11:29
Shishak I1 Kgs. 11:40(Sheshonk)
Ashtorethf1 Kgs. 11:5(Ashtaroth, Astarte)
Adoniram1 Kgs. 12:18(Adoram, Hadoram)
Shemaiahm1 Kgs. 12:22
Abijahm1 Kgs. 14:1
Nadabm1 Kgs. 14:20
Naamahf1 Kgs. 14:21
Rehoboamm1 Kgs. 14:21(Roboam)
Baasham1 Kgs. 15:16
Ben-hadadm1 Kgs. 15:18
Hezion1 Kgs. 15:18
Tabrimon1 Kgs. 15:18
Ahijahm1 Kgs. 15:27
Asam1 Kgs. 15:8
Hananim1 Kgs. 16:1
Jehum1 Kgs. 16:1
Omrim1 Kgs. 16:15
Ginath1 Kgs. 16:21
Tibni1 Kgs. 16:21
Shemer1 Kgs. 16:24(Shomer)
Ethbaal1 Kgs. 16:31
Jezebelf1 Kgs. 16:31
Abiram1 Kgs. 16:34
Segub1 Kgs. 16:34
Elahm1 Kgs. 16:8
Zimrim1 Kgs. 16:8
Arza1 Kgs. 16:9
Elijahm1 Kgs. 17:1(Elias)
Obadiahm1 Kgs. 18:3
Hazael1 Kgs. 19:15
Elisha1 Kgs. 19:16
Shaphatm1 Kgs. 19:16
Abishagf1 Kgs. 1:3
Rei1 Kgs. 1:8
Shimeim1 Kgs. 1:8
Kenaanah1 Kgs. 22:11(Chenaanah)
Zedekiahm1 Kgs. 22:11
Amonm1 Kgs. 22:26
Joashm1 Kgs. 22:26
Ahabm1 Kgs. 22:3
Ahaziahm1 Kgs. 22:40
Azubah1 Kgs. 22:42
Shilhi1 Kgs. 22:42
Micaiahm1 Kgs. 22:8
Achish1 Kgs. 2:39
Maachahm1 Kgs. 2:39
Jetherm1 Kgs. 2:5(Ithra)
Ben-hesed1 Kgs. 4:10
Ben-abinadab1 Kgs. 4:11(Abinadab)
Taphath1 Kgs. 4:11
Baana1 Kgs. 4:12
Ben-geber1 Kgs. 4:13(Geber)
Ahinadab1 Kgs. 4:14
Iddom1 Kgs. 4:14
Basmathf1 Kgs. 4:15(Basemath, Bashemath)
Baanahm1 Kgs. 4:16(Banna)
Jehoshaphatm1 Kgs. 4:17(Joshaphat)
Paruah1 Kgs. 4:17
Elahm1 Kgs. 4:18(Ela)
Geber1 Kgs. 4:19
Urim1 Kgs. 4:19
Azariahm1 Kgs. 4:2
Ahijahm1 Kgs. 4:3
Elihoreph1 Kgs. 4:3
Shisha1 Kgs. 4:3
Calcol1 Kgs. 4:31(Chalcol)
Darda1 Kgs. 4:31(Dara)
Ethanm1 Kgs. 4:31
Heman1 Kgs. 4:31
Mahol1 Kgs. 4:31
Azariahm1 Kgs. 4:5
Zabud1 Kgs. 4:5
Abda1 Kgs. 4:6
Ahishar1 Kgs. 4:6
Ben-hur1 Kgs. 4:8(Hur)
Ben-dekar1 Kgs. 4:9(Ben-deker, Dekar)
Matri1 Sam. 10:21
Nahashm1 Sam. 11:1
Bedan1 Sam. 12:11
Zebah1 Sam. 12:11
Jonathanm1 Sam. 13:3
Ahijahm1 Sam. 14:3
Ahitubm1 Sam. 14:3
Ishvi1 Sam. 14:49(Ishyo)
Merabf1 Sam. 14:49
Michalf1 Sam. 14:49
Abnerm1 Sam. 14:50
Ahimaaz1 Sam. 14:50
Ahinoamf1 Sam. 14:50
Abiel1 Sam. 14:51
Ner1 Sam. 14:51
Agag1 Sam. 15:8
Davidm1 Sam. 16:12
Eliabm1 Sam. 16:6
Abinadabm1 Sam. 16:8
Shammahm1 Sam. 16:9(Shimea, Shimeah, Shimma)
Goliath1 Sam. 17:4
Adriel1 Sam. 18:19
Elihum1 Sam. 1:1
Elkanahm1 Sam. 1:1
Jerohamm1 Sam. 1:1
Tohu1 Sam. 1:1
Zuph1 Sam. 1:1
Hannah1 Sam. 1:2
Peninnah1 Sam. 1:2
Samuelm1 Sam. 1:20(Shemuel)
Elim1 Sam. 1:3
Hophni1 Sam. 1:3
Phinehasm1 Sam. 1:3
Achish1 Sam. 21:10
Doeg1 Sam. 21:7
Abiathar1 Sam. 22:20
Ahimelechm1 Sam. 22:20
Nabal1 Sam. 25:10
Abigailf1 Sam. 25:3
Ahinoamf1 Sam. 25:43
Laish1 Sam. 25:44
Palti1 Sam. 25:44(Paltiel, Phalti)
Ahimelechm1 Sam. 26:6
Maoch1 Sam. 27:2
Abinadabm1 Sam. 31:2
Ichabod1 Sam. 4:19
Joshuam1 Sam. 6:14
Abinadabm1 Sam. 7:1
Eleazarm1 Sam. 7:1
Uzzah1 Sam. 7:1
Ebenezer1 Sam. 7:7
Abijahm1 Sam. 8:2
Joelm1 Sam. 8:2
Aphiah1 Sam. 9:1
Bechorath1 Sam. 9:1(Becorath)
Kishm1 Sam. 9:1(Cis)
Zeror1 Sam. 9:1
Saulm1 Sam. 9:2
Alexanderm1 Tim. 1:19
Hymenaeus1 Tim. 1:20
Hadoramm2 Chr. 10:18
Abihailf2 Chr. 11:18
Jerimothm2 Chr. 11:18
Mahalath2 Chr. 11:18
Jeushm2 Chr. 11:19
Shemariahm2 Chr. 11:19(Shamariah)
Absalomm2 Chr. 11:20
Attaim2 Chr. 11:20
Maachahf2 Chr. 11:20(Michaiah)
Shelomithm2 Chr. 11:20
Zizam2 Chr. 11:20
Zaham2 Chr. 11:9
Zichrim2 Chr. 11:9(Zicri, Zikri)
Iddom2 Chr. 12:15
Zichrim2 Chr. 12:17(Zicri, Zikri)
Urielm2 Chr. 13:2
Zerahm2 Chr. 14:9(Zara, Zarah)
Azariahm2 Chr. 15:1
Oded2 Chr. 15:1
Hananim2 Chr. 16:7
Jehoshaphatm2 Chr. 17:1(Joshaphat)
Adnah2 Chr. 17:14
Jehohananm2 Chr. 17:15
Amasiah2 Chr. 17:16
Zichrim2 Chr. 17:16(Zicri, Zikri)
Eliada2 Chr. 17:17
Jehozabadm2 Chr. 17:18
Ben-hayil2 Chr. 17:7(Ben-hail)
Micaiahm2 Chr. 17:7(Michaiah)
Nethanelm2 Chr. 17:7(Nethaneel)
Obadiahm2 Chr. 17:7
Zebadiahm2 Chr. 17:7
Zechariahm2 Chr. 17:7
Adonijahm2 Chr. 17:8
Asahelm2 Chr. 17:8
Elishamam2 Chr. 17:8
Jehonathan2 Chr. 17:8
Jehoramm2 Chr. 17:8(Joram)
Nethaniahm2 Chr. 17:8
Shemaiahm2 Chr. 17:8
Shemiramoth2 Chr. 17:8
Tob-adonijah2 Chr. 17:8
Tobijah2 Chr. 17:8
Imla2 Chr. 18:7(Imlah)
Amariahm2 Chr. 19:11
Ishmaelm2 Chr. 19:11
Zebadiahm2 Chr. 19:11
Benaiahm2 Chr. 20:14
Jahazielm2 Chr. 20:14
Jeielm2 Chr. 20:14
Mattaniahm2 Chr. 20:14
Zechariahm2 Chr. 20:14
Dodavahu2 Chr. 20:37
Eliezerm2 Chr. 20:37
Azariahm2 Chr. 21:2
Azariahm2 Chr. 21:2(Azariahu)
Jehielm2 Chr. 21:2
Michaelm2 Chr. 21:2
Shephatiahm2 Chr. 21:2
Zechariahm2 Chr. 21:2
Jehoshebaf2 Chr. 22:11(Jehoshabeath)
Adaiahm2 Chr. 23:1
Azariahm2 Chr. 23:1
Elishaphat2 Chr. 23:1
Ishmaelm2 Chr. 23:1
Jerohamm2 Chr. 23:1
Maaseiahm2 Chr. 23:1(Mahseiah)
Obedm2 Chr. 23:1
Zichrim2 Chr. 23:1(Zicri, Zikri)
Zechariahm2 Chr. 24:20
Zabadm2 Chr. 24:25/2 Kgs. 12:21(Jozachar)
Shimrithf2 Chr. 24:26/2 Kgs. 12:21(Shamer, Shemer, Shomer)
Obed-edomm2 Chr. 25:24
Jerusalem?2 Chr. 25:28(Salem)
Hananiahm2 Chr. 26:11
Jeielm2 Chr. 26:11
Maaseiahm2 Chr. 26:11(Mahseiah)
Jothamm2 Chr. 26:21(Joatham)
Jecoliahf2 Chr. 26:3
Zechariahm2 Chr. 26:5
Amasa2 Chr. 28:12
Azariahm2 Chr. 28:12
Berechiahm2 Chr. 28:12(Berekiah)
Hadlai2 Chr. 28:12
Jehizkiah2 Chr. 28:12
Jehohananm2 Chr. 28:12
Johananm2 Chr. 28:12
Meshillemoth2 Chr. 28:12
Shallumm2 Chr. 28:12
Azrikamm2 Chr. 28:7
Elkanahm2 Chr. 28:7
Maaseiahm2 Chr. 28:7(Mahseiah)
Zichrim2 Chr. 28:7(Zicri, Zikri)
Oded2 Chr. 28:9
Abijahf2 Chr. 29:1
Zechariahm2 Chr. 29:1(Zachariah)
Abdim2 Chr. 29:12
Amasaim2 Chr. 29:12
Azariahm2 Chr. 29:12
Edenm2 Chr. 29:12
Jehallelel2 Chr. 29:12(Jehaleleel)
Joelm2 Chr. 29:12
Kishm2 Chr. 29:12(Cis)
Mahath2 Chr. 29:12
Zimmahm2 Chr. 29:12
Jeielm2 Chr. 29:13
Jeuelm2 Chr. 29:13
Mattaniahm2 Chr. 29:13
Shimrim2 Chr. 29:13
Zechariahm2 Chr. 29:13
Jehielm2 Chr. 29:14
Shemaiahm2 Chr. 29:14
Shimeim2 Chr. 29:14
Uzzielm2 Chr. 29:14
Hiram2 Chr. 2:13(Huram, Huram-abi)
Conaniah2 Chr. 31:12(Cononiah)
Shimeim2 Chr. 31:12
Asahelm2 Chr. 31:13
Azaziahm2 Chr. 31:13
Benaiahm2 Chr. 31:13
Elielm2 Chr. 31:13
Ismachiah2 Chr. 31:13(Ishmachiah, Ismakiah)
Jerimothm2 Chr. 31:13
Jozabadm2 Chr. 31:13
Nahathm2 Chr. 31:13
Imnah2 Chr. 31:14(Jimnah)
Kore2 Chr. 31:14
Amariahm2 Chr. 31:15
Edenm2 Chr. 31:15
Jeshuam2 Chr. 31:15
Miniaminm2 Chr. 31:15
Shecaniahm2 Chr. 31:15
Shemaiahm2 Chr. 31:15
Jahathm2 Chr. 34:12
Meshullamm2 Chr. 34:12
Obadiahm2 Chr. 34:12
Zechariahm2 Chr. 34:12
Abdonm2 Chr. 34:20
Micahm2 Chr. 34:20(Micaiah, Michah, Michaiah)
Hasrah2 Chr. 34:22
Tikvah2 Chr. 34:22(Toketh)
Joahm2 Chr. 34:8
Joahazm2 Chr. 34:8(Jehoahaz)
Maaseiahm2 Chr. 34:8(Mahseiah)
Necho IIm2 Chr. 35:20(Neco, Nekau, Wehemibre)
Jehielm2 Chr. 35:8
Zechariahm2 Chr. 35:8
Conaniah2 Chr. 35:9(Cononiah)
Hashabiahm2 Chr. 35:9
Jeielm2 Chr. 35:9
Jozabadm2 Chr. 35:9
Nethanelm2 Chr. 35:9(Nethaneel)
Shemaiahm2 Chr. 35:9
Jehoiachinm2 Chr. 36:9/Jer. 22:24(Coniah, Jeconiah)
Belial2 Cor. 6:15
Rechabm2 Kgs. 10:15(Recab)
Jehoahazm2 Kgs. 10:35
Mattan2 Kgs. 11:18
Jehoashm2 Kgs. 11:2(Joash)
Jehoiadam2 Kgs. 11:4
Zibiahf2 Kgs. 12:1
Jehozabadm2 Kgs. 12:21(Josabad, Jozabad)
Shimeathf2 Kgs. 12:21
Ben-hadadm2 Kgs. 13:3
Jehoashm2 Kgs. 13:9(Joash)
Amaziahm2 Kgs. 14:1
Jehoaddin2 Kgs. 14:2(Jehoaddan)
Azariahm2 Kgs. 14:21
Jeroboamm2 Kgs. 14:23
Zechariahm2 Kgs. 14:29(Zachariah)
Jabesh2 Kgs. 15:10
Shallumm2 Kgs. 15:10
Gadi2 Kgs. 15:14
Menahemm2 Kgs. 15:14
Pul2 Kgs. 15:19
Pekahiahm2 Kgs. 15:23
Argob2 Kgs. 15:25
Arieh2 Kgs. 15:25
Pekahm2 Kgs. 15:25
Remaliah2 Kgs. 15:25
Elahm2 Kgs. 15:30
Uzziahm2 Kgs. 15:32/2 Kgs. 14:21(Azariah, Ozias)
Jerusha2 Kgs. 15:33
Zadokm2 Kgs. 15:33
Rezin2 Kgs. 15:37
Uriahm2 Kgs. 16:10(Urijah)
Ahazm2 Kgs. 16:7(Achaz)
Hosheam2 Kgs. 17:1
Baalm2 Kgs. 17:16(Baalim, Bel)
Shalmaneser2 Kgs. 17:3
Ashimaf2 Kgs. 17:30
Nergal2 Kgs. 17:30
Succoth-benothf2 Kgs. 17:30
Adrammelech2 Kgs. 17:31
Anammelech2 Kgs. 17:31
Nibhaz2 Kgs. 17:31
Tartak2 Kgs. 17:31
Som2 Kgs. 17:4
Hezekiahm2 Kgs. 18:1(Ezekias)
Sennacherib2 Kgs. 18:13
Rabsaris2 Kgs. 18:17
Rabshakeh2 Kgs. 18:17
Asaphm2 Kgs. 18:18
Eliakimm2 Kgs. 18:18
Hilkiahm2 Kgs. 18:18
Joahm2 Kgs. 18:18
Shebna2 Kgs. 18:18
Zechariahm2 Kgs. 18:2(Zachariah)
Amoz2 Kgs. 19:2
Adrammelech2 Kgs. 19:37
Esarhaddon2 Kgs. 19:37
Nisroch2 Kgs. 19:37
Sharezer2 Kgs. 19:37(Sherezer)
Tirhakahm2 Kgs. 19:9(Khunefertumre, Taharqa)
Baal-zebub2 Kgs. 1:2
Baladan2 Kgs. 20:12
Hephzibah2 Kgs. 21:1
Manassehm2 Kgs. 21:1(Manasses)
Amonm2 Kgs. 21:18
Uzzam2 Kgs. 21:18
Haruz2 Kgs. 21:19
Meshullemethf2 Kgs. 21:19
Adaiahm2 Kgs. 22:1
Jedidahf2 Kgs. 22:1
Josiahm2 Kgs. 22:1(Josias)
Achbor2 Kgs. 22:12(Acbor, Akbor)
Ahikam2 Kgs. 22:12
Asaiahm2 Kgs. 22:12
Shaphanm2 Kgs. 22:12
Harhas2 Kgs. 22:14
Huldahf2 Kgs. 22:14
Shallumm2 Kgs. 22:14
Azaliah2 Kgs. 22:3
Meshullamm2 Kgs. 22:3
Shaphanm2 Kgs. 22:3
Nathan-melech2 Kgs. 23:11
Jehoahazm2 Kgs. 23:30/1 Chr. 3:15(Shallum)
Hamutal2 Kgs. 23:31
Jeremiahm2 Kgs. 23:31
Jehoiakimm2 Kgs. 23:34(Eliakim)
Pedaiahm2 Kgs. 23:36
Zebidah2 Kgs. 23:36(Zebudah)
Hilkiahm2 Kgs. 23:4
Joshuam2 Kgs. 23:8
Zedekiahm2 Kgs. 24:17(Mattaniah)
Elnathanm2 Kgs. 24:8
Nehushta2 Kgs. 24:8
Gedaliahm2 Kgs. 25:22
Jaazaniahm2 Kgs. 25:23(Jezaniah)
Nethaniahm2 Kgs. 25:23
Tanhumeth2 Kgs. 25:23
Elishamam2 Kgs. 25:25
Evil-merodach2 Kgs. 25:27
Nebusarsekim2 Kgs. 25:8(Nebo-sarsekim, Sarsechim)
Nebuzaradan2 Kgs. 25:8
Mesham2 Kgs. 3:4
Carmel2 Kgs. 4:25
Gehazi2 Kgs. 4:31
Naamanm2 Kgs. 5:1
Rimmon2 Kgs. 5:18
Jehoramm2 Kgs. 8:16(Joram)
Athaliahf2 Kgs. 8:18
Ahaziahm2 Kgs. 8:25/2 Chr. 21:17(Azariah, Jehoahaz)
Jehoramm2 Kgs. 8:28(Joram)
Ben-hadadm2 Kgs. 8:7
Jehoshaphatm2 Kgs. 9:2(Joshaphat)
Jehum2 Kgs. 9:2
Nimshi2 Kgs. 9:2
Bidkar2 Kgs. 9:25
Naboth2 Kgs. 9:25
Hanunm2 Sam. 10:1
Shobach2 Sam. 10:15
Nahashm2 Sam. 10:2
Uriahm2 Sam. 11:2(Urijah)
Nathanm2 Sam. 12:1
Tamarf2 Sam. 13:1
Jonadab2 Sam. 13:3(Jehonadab)
Ammihudm2 Sam. 13:37
Tamarf2 Sam. 14:27
Ittai2 Sam. 15:19
Jonathanm2 Sam. 15:27
Geram2 Sam. 16:5
Shimeim2 Sam. 16:5
Nahashm2 Sam. 17:25
Barzillaim2 Sam. 17:27
Shobi2 Sam. 17:27
Kimham2 Sam. 19:37(Chimham)
Bichrim2 Sam. 20:1(Bicri)
Shebam2 Sam. 20:1
Sheva2 Sam. 20:25
Zadokm2 Sam. 20:25
Iram2 Sam. 20:26
Benob2 Sam. 21:16(Ishbibenob)
Saph2 Sam. 21:18(Sippai)
Elhanan2 Sam. 21:19
Jairm2 Sam. 21:19(Jaare-oregim)
Lahmi2 Sam. 21:19
Jonathanm2 Sam. 21:21
Armoni2 Sam. 21:8
Barzillaim2 Sam. 21:8
Mephibosheth2 Sam. 21:8(Meribaal, Merib-baal, Meribbaal)
Agee2 Sam. 23:11
Shammahm2 Sam. 23:11
Dodo2 Sam. 23:24
Elhanan2 Sam. 23:24
Elika2 Sam. 23:25
Shammahm2 Sam. 23:25(Shamhuth, Shammoth)
Helez2 Sam. 23:26
Ikkesh2 Sam. 23:26
Iram2 Sam. 23:26
Abiezer2 Sam. 23:27(Abieezer)
Mebunnaim2 Sam. 23:27/1 Chr. 11:29(Sibbecai, Sibbechai)
Maharai2 Sam. 23:28
Zalmon2 Sam. 23:28
Baanahm2 Sam. 23:29
Ittai2 Sam. 23:29(Ithai)
Ribai2 Sam. 23:29
Benaiahm2 Sam. 23:30
Hiddai2 Sam. 23:30
Abi-albon2 Sam. 23:31
Azmavethm2 Sam. 23:31
Eliahba2 Sam. 23:32
Jonathanm2 Sam. 23:32
Ahiam2 Sam. 23:33
Sharar2 Sam. 23:33/1 Chr. 11:35(Sacar, Sachar)
Ahasbaim2 Sam. 23:34
Eliam2 Sam. 23:34
Elipheletm2 Sam. 23:34(Eliphal)
Paarai2 Sam. 23:35
Banim2 Sam. 23:36
Hagri2 Sam. 23:36
Igalm2 Sam. 23:36
Nathanm2 Sam. 23:36
Zelek2 Sam. 23:37
Gareb2 Sam. 23:38
Iram2 Sam. 23:38
Adino2 Sam. 23:8
Ishboshethm2 Sam. 23:8(Josheb-basshebeth)
Eleazarm2 Sam. 23:9
Gadm2 Sam. 24:11
Moriah2 Sam. 24:24
Joabm2 Sam. 2:13
Abishai2 Sam. 2:18
Asahelm2 Sam. 2:18
Ishboshethm2 Sam. 2:8/1 Chr. 8:33(Eshbaal)
Absalomm2 Sam. 3:3(Abishalom)
Cileab2 Sam. 3:3(Chileab, Kileab)
Maachahf2 Sam. 3:3
Talmai2 Sam. 3:3
Abital2 Sam. 3:4
Adonijahm2 Sam. 3:4
Haggith2 Sam. 3:4
Shephatiahm2 Sam. 3:4
Eglah2 Sam. 3:5
Aiah2 Sam. 3:7(Ajah)
Rizpah2 Sam. 3:7
Baanahm2 Sam. 4:2
Rechabm2 Sam. 4:2(Recab)
Rimmon2 Sam. 4:2
Mephibosheth2 Sam. 4:4/1 Chr. 8:34
Hiram2 Sam. 5:11(Horam, Huram)
Nathanm2 Sam. 5:14
Shobab2 Sam. 5:14
Elishua2 Sam. 5:15(Elishama)
Japhia2 Sam. 5:15
Nepheg2 Sam. 5:15
Elipheletm2 Sam. 5:16(Eliphalet)
Elishamam2 Sam. 5:16
Nachon2 Sam. 6:6(Nacon)
Joramm2 Sam. 8:10(Jehoram)
Ahiludm2 Sam. 8:16
Jehoshaphatm2 Sam. 8:16(Joshaphat)
Ahimelechm2 Sam. 8:17
Ahitubm2 Sam. 8:17
Seraiahm2 Sam. 8:17
Jehoiadam2 Sam. 8:18
Hadadezer2 Sam. 8:3(Hadarezer)
Rehob2 Sam. 8:3
Toi2 Sam. 8:9(Tou)
Ziba2 Sam. 9:2
Ammielm2 Sam. 9:4
Machir2 Sam. 9:4(Makir)
Hermogenes2 Tim. 1:15
Phygelus2 Tim. 1:15(Phygellus)
Onesiphorusm2 Tim. 1:16
Loisf2 Tim. 1:5
Timothym2 Tim. 1:5(Timotheus)
Philetus2 Tim. 2:17
Jambres2 Tim. 3:8
Jannes2 Tim. 3:8
Crescensm2 Tim. 4:10
Carpusm2 Tim. 4:13
Claudia2 Tim. 4:21
Eubulus2 Tim. 4:21
Linusm2 Tim. 4:21
Pudensm2 Tim. 4:21
Gaiusm3 John 1:1
Demetrius3 John 1:12
Diotrephes3 John 1:9
CorneliusActs 10:1
AgabusmActs 11:27
Herod Agrippa ImActs 12:1
John MarkmActs 12:12(Marcus)
RhodaActs 12:13
BlastusActs 12:20
LuciusmActs 13:1
ManaenActs 13:1
SimeonmActs 13:1(Niger, Symeon)
ElymasmActs 13:11/Acts 13:6
Sergius PaulusActs 13:7(Paulus)
JupitermActs 14:12
ZeusmActs 14:12
HermesmActs 14:2
MercurymActs 14:2(Mercurius)
Judas BarsabasmActs 15:22(Barsabas, Barsabbas)
SilasmActs 15:22(Silvanus)
EunicefActs 16:1
LydiafActs 16:14
DamarisActs 17:34
Dionysius the AreopagitemActs 17:34
JasonmActs 17:5
GallioActs 18:12
SosthenesmActs 18:12
AquilamActs 18:2
Claudius CaesarmActs 18:2
PriscillafActs 18:2(Prisca)
ApollosmActs 18:24
Titius JustusActs 18:7(Justus, Titus)
CrispusmActs 18:8
ScevaActs 19:13
ErastusmActs 19:22
ArtemisfActs 19:24
DemetriusActs 19:24
DianafActs 19:24
GaiusmActs 19:29
AlexandermActs 19:33
TyrannusActs 19:9
Joseph JustusmActs 1:23(Barsabas, Barsabbas, Justus)
MatthiasmActs 1:23
AristarchusmActs 20:4(Aristarch)
GaiusmActs 20:4
PyrrhusActs 20:4
SecundusActs 20:4
SopatermActs 20:4(Sosipater)
TrophimusActs 20:4
EutychusActs 20:9
MnasonActs 21:16
AnaniasmActs 23:2
Claudius LysiasActs 23:26/24:22(Lysias)
TertullusActs 24:1
DrusillafActs 24:24
FelixmActs 24:25
Porcius FestusmActs 24:27(Festus)
CaesarmActs 25:11(Nero)
Herod Agrippa IImActs 25:13(Herod)
BerniceActs 25:23
JuliusmActs 27:1
MyraActs 27:5
CastormActs 28:11
PolluxmActs 28:11(Polydeuces)
PubliusActs 28:7
BarnabasmActs 4:36(Joseph, Joses)
AlexandermActs 4:6
JohnmActs 4:6
SapphirafActs 5:1
GamalielActs 5:34
TheudasActs 5:36
JudasmActs 5:37
AnaniasmActs 5:5
NicanormActs 6:5
NicolasmActs 6:5
ParmenasmActs 6:5
PhilipmActs 6:5
ProchorusmActs 6:5(Procorus)
StephenmActs 6:5
TimonmActs 6:5
RephanActs 7:43(Remphan)
PaulmActs 7:58/Acts 13:9(Saul)
CandaceActs 8:27
Simon MagnusmActs 8:9
AnaniasmActs 9:10
JudasmActs 9:11
AeneasActs 9:33(Eneas)
TabithafActs 9:36(Dorcas)
SimonmActs 9:43
AmosmAmos 1:1
MolechAmos 5:26/2 Sam. 12:30(Malcam, Milcom, Moloch)
AmaziahmAmos 7:10
AmminadibCant. 6:12
EpaphrasmCol. 1:7
MarkmCol. 4:10
MaryfCol. 4:10
Jesus JustusmCol. 4:11(Joshua)
NymphaCol. 4:15(Nymphas)
PhilemonmCol. 4:9
MichaelmDan. 10:13
NebuchadnezzarmDan. 1:1(Nebuchadrezzar)
AshpenazDan. 1:3
DanielmDan. 1:3
ShadrachDan. 1:6(Hananiah)
BelteshazzarDan. 1:7
MeshachDan. 1:7/Dan. 1:11(Mishael)
AriochDan. 2:14
AbednegomDan. 2:49/Dan. 1:6(Azariah)
BelshazzarDan. 5:1
Darius the MedemDan. 5:31
GabrielmDan. 8:16
AhasuerusmDan. 9:1(Xerxes)
OgDeut. 1:4
TychicusmEph. 6:21
AhasuerusmEst. 1:1(Khshayarsha, Xerxes)
AbagthaEst. 1:10
BigthaEst. 1:10
BizthaEst. 1:10
CarcasEst. 1:10
HarbonaEst. 1:10
MehumanEst. 1:10
VashtiEst. 1:10
ZetharEst. 1:10
AdmathaEst. 1:14
CarshenaEst. 1:14
MarsenaEst. 1:14
MemucanEst. 1:14
MeresEst. 1:14
ShetharEst. 1:14
TarshishmEst. 1:14
ShaashgazEst. 2:14
AbihailmEst. 2:15
BigthanEst. 2:21(Bigthana)
MordecaiEst. 2:21
TereshEst. 2:21
JairmEst. 2:5
KishmEst. 2:5(Cis)
ShimeimEst. 2:5
EstherfEst. 2:7(Hadassah)
HegaiEst. 2:8
HamanEst. 3:1
HammedathaEst. 3:1
HathachEst. 4:5(Hatach)
ZereshEst. 5:10
AspathaEst. 9:7
DalphonEst. 9:7
ParshandathaEst. 9:7
AdaliaEst. 9:8
AridathaEst. 9:8
PorathaEst. 9:8
AridaiEst. 9:9
ArisaiEst. 9:9
ParmashtaEst. 9:9
VaizathaEst. 9:9(Vajezatha)
HurmEx. 17:10
EliezermEx. 18:4
HobabEx. 18:5
JethromEx. 18:8(Jether)
PuahfEx. 1:15
ShiphrahEx. 1:15
MosesmEx. 2:10
ReuelmEx. 2:18(Raguel)
ZipporahfEx. 2:21
GershommEx. 2:22
MiriamfEx. 2:4
BezalelEx. 31:2(Bezaleel)
UrimEx. 31:2
AhisamachEx. 31:6
AholiabEx. 31:6(Oholiab)
NunEx. 33:11(Non)
LibniEx. 6:17
AmramEx. 6:18
HebronEx. 6:18
IzharEx. 6:18
UzzielmEx. 6:18
MahliEx. 6:19(Mahali)
MushiEx. 6:19
YahwehmEx. 6:2(Jah, Jehovah, YHWH)
AaronmEx. 6:20
KorahEx. 6:21
NephegEx. 6:21
ZichrimEx. 6:21(Zicri, Zikri)
ElizaphanEx. 6:22(Elzaphan)
MishaelEx. 6:22
SithriEx. 6:22(Zithri)
AbihuEx. 6:23
AmminadabmEx. 6:23
EleazarmEx. 6:23
ElishebaEx. 6:23
NadabmEx. 6:23
NahshonEx. 6:23(Naashon, Naasson)
AbiasaphEx. 6:24
AssirmEx. 6:24
ElkanahmEx. 6:24
PhinehasmEx. 6:25
PutielEx. 6:25
AzzurmEzek. 11:1(Azur)
JaazaniahmEzek. 11:1
PelatiahmEzek. 11:1
JobmEzek. 14:14
BuziEzek. 1:3
EzekielmEzek. 1:3
OholahEzek. 23:4(Ahola, Aholah)
OholibahEzek. 23:4(Aholibah)
Eden?Ezek. 27:23
JaazaniahmEzek. 8:11
ShaphanmEzek. 8:11
TammuzEzek. 8:14
AsahelmEzra 10:15
JahzeiahEzra 10:15(Jahaziah)
JonathanmEzra 10:15
MeshullammEzra 10:15
ShabbethaiEzra 10:15
TikvahEzra 10:15
EliezermEzra 10:18
GedaliahmEzra 10:18
JaribmEzra 10:18
MaaseiahmEzra 10:18(Mahseiah)
ElammEzra 10:2
ShecaniahmEzra 10:2
HananimEzra 10:20
ZebadiahmEzra 10:20
ElijahmEzra 10:21
JehielmEzra 10:21
MaaseiahmEzra 10:21(Mahseiah)
ShemaiahmEzra 10:21
UzziahmEzra 10:21
ElasahmEzra 10:22
ElioenaimEzra 10:22
IshmaelmEzra 10:22
JozabadmEzra 10:22
MaaseiahmEzra 10:22(Mahseiah)
NethanelmEzra 10:22(Nethaneel)
EliezermEzra 10:23
JozabadmEzra 10:23
JudahmEzra 10:23
KelaiahEzra 10:23(Kelita)
PethahiahmEzra 10:23
ShimeimEzra 10:23
EliashibmEzra 10:24
ShallummEzra 10:24
TelemEzra 10:24
UrimEzra 10:24
BenaiahmEzra 10:25
EleazarmEzra 10:25
IzziahmEzra 10:25(Jeziah)
MalchiahmEzra 10:25(Malchijah, Malkijah, Melchiah)
MalchiahmEzra 10:25(Malkijah, Melchiah)
MijaminmEzra 10:25(Miamin)
RamiahEzra 10:25
AbdimEzra 10:26
ElijahmEzra 10:26
JehielmEzra 10:26
JeremothEzra 10:26
MattaniahmEzra 10:26
ZechariahmEzra 10:26
AzizaEzra 10:27
EliashibmEzra 10:27
ElioenaimEzra 10:27
JeremothEzra 10:27
MattaniahmEzra 10:27
ZabadmEzra 10:27
AthlaiEzra 10:28
BebaimEzra 10:28
HananiahmEzra 10:28
ZabbaiEzra 10:28
AdaiahmEzra 10:29
BanimEzra 10:29
JashubEzra 10:29
JeremothEzra 10:29
MalluchmEzra 10:29
MeshullammEzra 10:29
ShealEzra 10:29
AdnaEzra 10:30
BenaiahmEzra 10:30
BezalelEzra 10:30(Bezaleel)
BinnuimEzra 10:30
KelalEzra 10:30(Chelal)
MaaseiahmEzra 10:30(Mahseiah)
ManassehmEzra 10:30
MattaniahmEzra 10:30
EliezermEzra 10:31
HarimmEzra 10:31
IshijahEzra 10:31
MalchiahmEzra 10:31(Malkijah, Melchiah)
ShemaiahmEzra 10:31
ShimeonEzra 10:31
BenjaminmEzra 10:32
MalluchmEzra 10:32
ShemariahmEzra 10:32
ElipheletmEzra 10:33
JeremaiEzra 10:33
ManassehmEzra 10:33
MattattahEzra 10:33(Mattathah)
MattenaimEzra 10:33
ShimeimEzra 10:33(Semei)
ZabadmEzra 10:33
AmramEzra 10:34
MaadaiEzra 10:34
UelEzra 10:34
BedeiahEzra 10:35
BenaiahmEzra 10:35
KeluhiEzra 10:35(Chelluh)
EliashibmEzra 10:36
MeremothmEzra 10:36
VaniahEzra 10:36
JaasauEzra 10:37(Jaasu)
MattaniahmEzra 10:37
MattenaimEzra 10:37
ShimeimEzra 10:38(Semei)
AdaiahmEzra 10:39
NathanmEzra 10:39
ShelemiahmEzra 10:39
MaknadebaiEzra 10:40(Macnadebai)
SharaiEzra 10:40
ShashaiEzra 10:40
AzarelmEzra 10:41
ShelemiahmEzra 10:41
ShemariahmEzra 10:41
AmariahmEzra 10:42
JosephmEzra 10:42
ShallummEzra 10:42
BenaiahmEzra 10:43
JaddaiEzra 10:43(Jadau)
JeielmEzra 10:43
JoelmEzra 10:43
MattithiahmEzra 10:43
NeboEzra 10:43
ZabadmEzra 10:43
ZebinaEzra 10:43
JohananmEzra 10:6
BenaiahmEzra 11:1
Cyrus II the GreatmEzra 1:1
MithredathEzra 1:8
SheshbazzarmEzra 1:8
JahazielmEzra 20:5
BanimEzra 2:10
BebaimEzra 2:11
AzgadmEzra 2:12
AdonikamEzra 2:13
BigvaiEzra 2:14
AdinmEzra 2:15
AtermEzra 2:16
BezaiEzra 2:17
JorahEzra 2:18
HashumEzra 2:19
BaanahmEzra 2:2
BigvaiEzra 2:2
BilshanEzra 2:2
MisparEzra 2:2(Mispereth, Mizpar)
NehemiahmEzra 2:2
ReelaiahEzra 2:2
RehummEzra 2:2(Nehum)
SeraiahmEzra 2:2
GibbarEzra 2:20
ParoshEzra 2:3(Pharosh)
MagbishEzra 2:30
ElammEzra 2:31
HarimmEzra 2:32
SenaahEzra 2:35(Hassenaah)
JeshuamEzra 2:36(Jeshuah)
ImmermEzra 2:37
HarimmEzra 2:39
ShephatiahmEzra 2:4
HodaviahmEzra 2:40(Hodevah)
JeshuamEzra 2:40
KadmielEzra 2:40
AtermEzra 2:42
HatitaEzra 2:42
ShobaiEzra 2:42
HasuphaEzra 2:43(Hashupha)
TabbaothEzra 2:43
ZihaEzra 2:43
KerosEzra 2:44
PadonEzra 2:44
AkkubmEzra 2:45
HagabahEzra 2:45(Hagaba)
LebanahEzra 2:45(Lebana)
HagabEzra 2:46
HananmEzra 2:46
ShalmaiEzra 2:46
GaharEzra 2:47
GiddelEzra 2:47
ReaiahmEzra 2:47
GazzamEzra 2:48
RezinEzra 2:48
BesaiEzra 2:49
PaseahmEzra 2:49(Phaseah)
UzzamEzra 2:49
ArahmEzra 2:5
ArammEzra 2:5
AsnahEzra 2:50
BakbukEzra 2:51
HakuphaEzra 2:51
HarhurEzra 2:51
BazluthEzra 2:52
HarshaEzra 2:52
MehidaEzra 2:52
BarkosEzra 2:53
SiseraEzra 2:53
TemahEzra 2:53(Tamah, Thamah)
HatiphaEzra 2:54
NeziahEzra 2:54
HassopherethEzra 2:55
PerudaEzra 2:55(Perida)
SotaiEzra 2:55
DarkonEzra 2:56
GiddelEzra 2:56
HattilEzra 2:57
Pochereth-hazzebaimEzra 2:57(Zebaim)
ShephatiahmEzra 2:57
ImmermEzra 2:59
KerubEzra 2:59(Cherub)
JeshuamEzra 2:6
JoabmEzra 2:6
Pahath-moabEzra 2:6
DelaiahmEzra 2:60(Dalaiah)
TobiahEzra 2:60
BarzillaimEzra 2:61
HobaiahEzra 2:61(Habaiah)
ElammEzra 2:7
ZattuEzra 2:8(Zatthu)
ZaccaiEzra 2:9
ShealtielEzra 3:2(Salathiel)
HenadadEzra 3:9
AsnapperEzra 4:10(Ashurbanipal, Osnappar)
Darius I the GreatmEzra 4:5
Artaxerxes ImEzra 4:7
BishlamEzra 4:7
MithredathEzra 4:7
TabeelEzra 4:7
RehummEzra 4:8
ShimshaiEzra 4:8
Shethar-bozenaiEzra 5:3
TattenaiEzra 5:6(Tatnai)
HaggaiEzra 6:14
AzariahmEzra 7:1
EzramEzra 7:1
SeraiahmEzra 7:1
JosiphiahEzra 8:10
ShelomithmEzra 8:10
BebaimEzra 8:11
ZechariahmEzra 8:11
AzgadmEzra 8:12
HakkatanEzra 8:12
JohananmEzra 8:12
ElipheletmEzra 8:13
JeielmEzra 8:13
JeuelmEzra 8:13
ShemaiahmEzra 8:13
UthaiEzra 8:14
ZabbudEzra 8:14(Zaccur)
ArielEzra 8:16
EliezermEzra 8:16
ElnathanmEzra 8:16
ElnathanmEzra 8:16
ElnathanmEzra 8:16
JaribmEzra 8:16
JoiaribmEzra 8:16
MeshullammEzra 8:16
NathanmEzra 8:16
ZechariahmEzra 8:16
IddomEzra 8:17
SherebiahmEzra 8:17
HashabiahmEzra 8:19
JeshaiahmEzra 8:19
DanielmEzra 8:2
GershommEzra 8:2
HattushmEzra 8:2
HashabiahmEzra 8:24
ShecaniahmEzra 8:3
ZechariahmEzra 8:3
BinnuimEzra 8:33
EleazarmEzra 8:33
JeshuamEzra 8:33
JozabadmEzra 8:33
MeremothmEzra 8:33
NoadiahEzra 8:33
PhinehasmEzra 8:33
UriahmEzra 8:33(Urijah)
EliehoenaiEzra 8:4
ZerahiahEzra 8:4
ShecaniahmEzra 8:5
AdinmEzra 8:6
EbedEzra 8:6
JonathanmEzra 8:6
AthaliahmEzra 8:7
ElammEzra 8:7
IsaiahmEzra 8:7
JeshaiahmEzra 8:7
MichaelmEzra 8:8
ShephatiahmEzra 8:8
ZebadiahmEzra 8:8
JehielmEzra 8:9
ObadiahmEzra 8:9
TitusmGal. 2:1
SidonGen. 10:15(Zidon)
HethGen. 10:18
GomermGen. 10:2
JavanGen. 10:2
MadaiGen. 10:2
MagogGen. 10:2
MeshechGen. 10:2(Mesech)
TirasGen. 10:2
TubalGen. 10:2
ArammGen. 10:22
AsshurGen. 10:22
ElammGen. 10:22
LudGen. 10:22
GetherGen. 10:23
HulGen. 10:23
MashGen. 10:23(Mesech, Meshech)
UzmGen. 10:23
EbermGen. 10:24(Heber)
ShelahmGen. 10:24(Sala, Salah)
JoktanGen. 10:25
PelegGen. 10:25(Phalec)
AlmodadGen. 10:26
HazarmothGen. 10:26(Hazarmaveth)
JerahGen. 10:26
ShelephGen. 10:26
DiklahGen. 10:27
HadorammGen. 10:27
UzalGen. 10:27
AbimaelGen. 10:28
ObalGen. 10:28(Ebal)
ShebamGen. 10:28
HavilahGen. 10:29
JobabmGen. 10:29
OphirGen. 10:29
AshkenazGen. 10:3(Ashchenaz)
RiphathGen. 10:3
TogarmahGen. 10:3
ElishahGen. 10:4
RodanimGen. 10:4(Dodanim)
TarshishmGen. 10:4
CanaanGen. 10:6
MizraimGen. 10:6
PutGen. 10:6(Phut)
DedanGen. 10:7
HavilahGen. 10:7
RaamahGen. 10:7
SabtahGen. 10:7(Sabta)
SabtechaGen. 10:7(Sabteca)
SebaGen. 10:7
ShebamGen. 10:7
CushGen. 10:8
NimrodGen. 10:8
ArphaxadmGen. 11:10(Arpachshad)
ReuGen. 11:18(Ragau)
SerugGen. 11:20(Saruch)
NahorGen. 11:22(Nachor)
TerahGen. 11:24(Tarah)
NahorGen. 11:26
AbrahammGen. 11:27(Abram)
HaranmGen. 11:27
LotmGen. 11:27
IscahfGen. 11:29
MilcahfGen. 11:29
SarahfGen. 11:29(Sara, Sarai)
JordanGen. 13:10
AmraphelGen. 14:1
AriochGen. 14:1
KedorlaomerGen. 14:1(Chedorlaomer)
TidalGen. 14:1
AnerGen. 14:13
EshcolGen. 14:13
MamreGen. 14:13
MelchizedekGen. 14:18(Melchesedec)
BeraGen. 14:2
BirshaGen. 14:2
ShemeberGen. 14:2
ShinabGen. 14:2
EliezermGen. 15:2
HagarfGen. 16:1(Agar)
IshmaelmGen. 16:15
MoabGen. 19:37
Ben-ammiGen. 19:38(Ammon)
ElGen. 1:1(Elohim, God)
AdamGen. 1:27
AbimelechmGen. 20:1
IsaacmGen. 21:1
PhicolGen. 21:22
BuzGen. 22:21
KemuelmGen. 22:21
UzmGen. 22:21(Huz)
BethuelGen. 22:22
HazoGen. 22:22
JidlaphGen. 22:22
KesedGen. 22:22(Chesed)
PildashGen. 22:22
RebeccafGen. 22:23(Rebekah)
GahamGen. 22:24
MaachahmGen. 22:24
ReumahGen. 22:24
TahashGen. 22:24(Thahash)
TebahGen. 22:24
EphronGen. 23:8
ZoharGen. 23:8
LabanGen. 24:29
DeborahfGen. 24:59
KeturahfGen. 25:1
AdbeelGen. 25:13
KedarGen. 25:13
MibsamGen. 25:13
NebaiothGen. 25:13
DumahGen. 25:14
MassaGen. 25:14
MishmaGen. 25:14
HadadmGen. 25:15(Hadar)
JeturGen. 25:15
KedemahGen. 25:15
NaphishGen. 25:15(Nephish)
TemaGen. 25:15
BildadGen. 25:2
IshbakGen. 25:2
JokshanGen. 25:2
MedanGen. 25:2
MidianGen. 25:2
ShuahGen. 25:2
ZimranGen. 25:2
EsauGen. 25:25
JacobmGen. 25:26/Gen. 32:28(Israel)
ShebamGen. 25:3
EdomGen. 25:30
EldaahGen. 25:4
EnochmGen. 25:4(Hanoch)
EphahmGen. 25:4
EphermGen. 25:4
AbimelechmGen. 26:1
AhuzzathGen. 26:26
AsrielGen. 26:31(Ashriel)
BasemathfGen. 26:34(Bashemath)
BeeriGen. 26:34
ElonmGen. 26:34
JudithfGen. 26:34
Bethel?Gen. 28:19
MahalathGen. 28:9
LeahfGen. 29:16
BilhahGen. 29:29
ReubenGen. 29:32
SimeonmGen. 29:33(Symeon)
LevimGen. 29:34
JudahmGen. 29:35(Juda, Judas)
RachelGen. 29:6
Eden?Gen. 2:8
GadmGen. 30:11
AsherGen. 30:13(Aser)
IssacharGen. 30:18
ZebulunmGen. 30:20(Zabulon)
DinahfGen. 30:21
JosephmGen. 30:23/Gen. 41:45(Zaphenath-paneah, Zaphnath-paaneah)
DanmGen. 30:6
NaphtalimGen. 30:8
ZilpahGen. 30:9
EviGen. 31:8
HamorGen. 33:19
ShechemGen. 33:19
Bethlehem?Gen. 35:16
BenjaminmGen. 35:18(Ben-oni)
GatamGen. 36:11
KenazmGen. 36:11
OmarGen. 36:11
TemanGen. 36:11
ZephoGen. 36:11(Zephi)
AmalekGen. 36:12
TimnafGen. 36:12
MizzahGen. 36:13
NahathmGen. 36:13
ShammahmGen. 36:13
ZerahmGen. 36:13(Zara, Zarah)
KorahGen. 36:14
KorahGen. 36:16
AnahmGen. 36:18
AdahGen. 36:2
AnahfGen. 36:2
OholibamahfGen. 36:2(Aholibamah)
ZibeonGen. 36:2
AnahmGen. 36:20
LotanGen. 36:20
SeirGen. 36:20
ShobalmGen. 36:20
ZibeonGen. 36:20
DishanGen. 36:21
DishonGen. 36:21
EzermGen. 36:21
HemamGen. 36:22(Homam)
HoriGen. 36:22
TimnafGen. 36:22
AlvanGen. 36:23(Alian)
EbalGen. 36:23
ManahathGen. 36:23
OnamGen. 36:23
ShephoGen. 36:23(Shephi)
AiahGen. 36:24(Ajah)
DishonGen. 36:25
CheranGen. 36:26(Keran)
EshbanGen. 36:26
HemdanGen. 36:26
IthranGen. 36:26
AkanGen. 36:27
BilhanGen. 36:27
ZaavanGen. 36:27(Zavan)
AranGen. 36:28
UzmGen. 36:28
BelamGen. 36:32
BeorGen. 36:32
JobabmGen. 36:33
ZerahmGen. 36:33(Zara, Zarah)
HushamGen. 36:34
BedadGen. 36:35
HadadmGen. 36:35
SamlahGen. 36:36
SaulmGen. 36:37(Shaul)
AchborGen. 36:38(Acbor, Akbor)
Baal-hananGen. 36:38
MatredfGen. 36:39
MehetabelGen. 36:39
Me-zahabGen. 36:39
EliphazGen. 36:4
ReuelmGen. 36:4
AlvahGen. 36:40(Aliah)
JethethGen. 36:40
TimnamGen. 36:40(Timnah)
ElahmGen. 36:41
OholibamahmGen. 36:41
PinonGen. 36:41
KenazmGen. 36:42
MibzarGen. 36:42
TemanGen. 36:42
IramGen. 36:43
MagdielGen. 36:43
JaalamGen. 36:5(Jalam)
JeushmGen. 36:5
HirahGen. 38:1
ShelahmGen. 38:2
ShuaGen. 38:2(Shuah)
PerezGen. 38:29(Phares, Pharez)
ErmGen. 38:3
ZerahmGen. 38:30(Zara, Zarah)
OnanGen. 38:4
TamarfGen. 38:6
PotipharGen. 39:1
EvefGen. 3:20
AsenathfGen. 41:45
PotipheraGen. 41:45(Potipherah)
ManassehmGen. 41:51(Manasses)
EphraimmGen. 41:52
JachinmGen. 46:10(Jakin)
JaminmGen. 46:10
JemuelGen. 46:10
OhadGen. 46:10
SaulmGen. 46:10(Shaul)
ZoharGen. 46:10
GershonmGen. 46:11(Gershom)
KohathGen. 46:11
MerariGen. 46:11
HezronGen. 46:12(Esrom)
PuamGen. 46:13(Phuvah, Puah, Puvah)
ShimronGen. 46:13(Shimrom)
TolaGen. 46:13
ElonmGen. 46:14
JahleelGen. 46:14
SeredGen. 46:14
AreliGen. 46:16
ArodiGen. 46:16
EriGen. 46:16
EzbonGen. 46:16
HaggiGen. 46:16
OzniGen. 46:16
ShuniGen. 46:16
ZiphionGen. 46:16(Zephon)
BeriahmGen. 46:17
HebermGen. 46:17
ImnahGen. 46:17(Jimnah)
IshvahGen. 46:17(Ishuah)
IshviGen. 46:17(Ishuai, Isui, Jesui)
MalchielGen. 46:17(Malkiel)
SerahGen. 46:17(Sarah)
ArdGen. 46:21
AshbelmGen. 46:21
BecherGen. 46:21(Beker)
EhiGen. 46:21
GeramGen. 46:21
HuppimGen. 46:21
MuppimGen. 46:21
NaamanmGen. 46:21
RoshGen. 46:21
HushimGen. 46:23
GuniGen. 46:24
JahzeelGen. 46:24(Jahziel)
JezerGen. 46:24
CarmimGen. 46:9
EnochmGen. 46:9(Hanoch)
HezronGen. 46:9(Esrom)
PalluGen. 46:9(Phallu)
ShilohGen. 49:10
ShillemGen. 49:24
AbelmGen. 4:1
CainGen. 4:1(Kain)
NodGen. 4:16
EnochmGen. 4:17(Henoch)
IradGen. 4:18
LamechGen. 4:18
MehujaelGen. 4:18
MethushaelfGen. 4:18(Methusael)
AdahGen. 4:19
ZillahGen. 4:19
JabalGen. 4:20
JubalGen. 4:21
NaamahfGen. 4:22
Tubal-cainGen. 4:22
SethGen. 4:25
MachirGen. 50:23(Makir)
MahalalelGen. 5:12(Mahalaleel, Malaleel)
JaredmGen. 5:15
EnochmGen. 5:21
MethuselahmGen. 5:21(Mathusala)
LamechGen. 5:25
NoahmGen. 5:25(Noe)
HamGen. 5:32
ShemGen. 5:32(Sem)
EnoshGen. 5:6(Enos)
KenanGen. 5:9(Cainan)
JaphethGen. 9:27
HabakkukHab. 1:1
ZerubbabelHag. 1:1
ShalmanHosea 10:14
BeeriHosea 1:1
HoseamHosea 1:1(Osee)
DiblaimHosea 1:3
GomerfHosea 1:3
Lo-ruhamahHosea 1:6
Lo-ammiHosea 1:9
RuhamahHosea 2:1
BaaliHosea 2:16
JarebHosea 9:42
LucifermIsa. 14:12
IsaiahmIsa. 1:1(Esaias)
SargonmIsa. 20:1
ShebnaIsa. 22:15
ArielIsa. 29:1
Merodach-baladanIsa. 39:1(Berodach-baladan)
NeboIsa. 46:1
Beulah?Isa. 62:4
HephzibahIsa. 62:4
MeniIsa. 65:11
ImmanuelmIsa. 7:14(Emmanuel)
Shear-jashubIsa. 7:3
TabeelIsa. 7:6(Tabeal)
Maher-shalal-hash-bazmIsa. 8:1
JeberechiahIsa. 8:2(Jeberekiah)
ZechariahmIsa. 8:2
HilkiahmJer. 1:1
JeremiahmJer. 1:1
ImmermJer. 20:1
PashhurmJer. 20:1/Jer. 20:3(Magor-missabib, Pashur)
MaaseiahmJer. 21:1
MalchiahmJer. 21:1(Malkijah, Melchiah)
PashhurmJer. 21:1(Pashur)
ZephaniahmJer. 21:1
ZimrimJer. 25:25
ShemaiahmJer. 26:20
UriahmJer. 26:20(Urijah)
ElnathanmJer. 26:22
AzzurmJer. 28:1(Azur)
HananiahmJer. 28:3
AhabmJer. 29:21
KolaiahJer. 29:21
MaaseiahmJer. 29:21
ZedekiahmJer. 29:21
ShemaiahmJer. 29:24
JehoiadamJer. 29:26
ElasahmJer. 29:3
GemariahJer. 29:3
HilkiahmJer. 29:3
ShaphanmJer. 29:3
BaruchmJer. 32:12
NeriahJer. 32:12
HanamelJer. 32:6(Hanameel)
ShallummJer. 32:7
HabazziniahJer. 35:3
JaazaniahmJer. 35:3
JeremiahmJer. 35:3
HananmJer. 35:4
IgdaliahJer. 35:4
JonadabJer. 35:6(Jehonadab)
GemariahJer. 36:10
MicaiahmJer. 36:11(Michaiah)
DelaiahmJer. 36:12(Dalaiah)
ElishamamJer. 36:12
HananiahmJer. 36:12
ShemaiahmJer. 36:12
ZedekiahmJer. 36:12
CushiJer. 36:14
JehudiJer. 36:14
NethaniahmJer. 36:14
ShelemiahmJer. 36:14
AbdeelJer. 36:26
AzrielmJer. 36:26
HammelechJer. 36:26
JerahmeelmJer. 36:26
SeraiahmJer. 36:26
ShelemiahmJer. 36:26
HananiahmJer. 37:13
IrijahJer. 37:13
ShelemiahmJer. 37:13
JonathanmJer. 37:15
JehucalJer. 37:3(Jucal)
ShelemiahmJer. 37:3
HophramJer. 37:5(Apries, Haaibre, Wahibre)
GedaliahmJer. 38:1
MattanJer. 38:1
PashhurmJer. 38:1(Pashur)
ShephatiahmJer. 38:1
Ebed-melechJer. 38:7
NebushazbanJer. 39:13(Nebushasban)
NergalsarezerJer. 39:13(Nergal-sharezer, Neriglissar)
NergalsarezerJer. 39:3(Nergal-sharezer)
RabmagJer. 39:3
Samgar-neboJer. 39:3
JohananmJer. 40:13
BaalisJer. 40:14
EphaiJer. 40:8
IshmaelmJer. 40:8
JonathanmJer. 40:8
KareahJer. 40:8(Careah)
SeraiahmJer. 40:8
HoshaiahJer. 42:1
AzariahmJer. 43:2/Jer. 42:1(Jezaniah)
AmonmJer. 46:25(Amun)
MardukmJer. 50:2(Merodach)
SeraiahmJer. 51:59
SatanmJob 1:6
ZopharJob 2:11
BarakelJob 32:2(Barachel)
ElihumJob 32:2
RammJob 32:2
JemimahJob 42:14(Jemima)
Keren-HappuchfJob 42:14
KeziahJob 42:14(Kezia)
EliphazJob 4:1
ShaddaiJob 5:17
ArcturusJob 9:9
OrionmJob 9:9
JoelmJoel 1:1
PethuelJoel 1:1
LazarusmJohn 11:1
MaryfJohn 11:20
MalchusJohn 18:10
AnnasJohn 18:13
BarabbasJohn 18:40
ClopasJohn 19:25
MaryfJohn 19:25
Bethany?John 1:28
AndrewmJohn 1:44
PhilipmJohn 1:44
JohnmJohn 21:5(Jonas)
NicodemusmJohn 3:1
SimonmJohn 6:71
Judas IscariotmJohn 6:71/Matt. 10:4
AmittaiJonah 1:1
JonahmJonah 1:1(Jona, Jonas)
Adoni-zedekJosh. 10:1(Adoni-zedec)
JasharJosh. 10:13(Jasher)
DebirJosh. 10:3
HohamJosh. 10:3
JaphiaJosh. 10:3
PiramJosh. 10:3
HoramJosh. 10:33
JabinJosh. 11:1
JobabmJosh. 11:1
ArbaJosh. 14:15
AnakJosh. 15:13
OthnielJosh. 15:16
KenazmJosh. 15:17
NezibJosh. 15:43
CarmelJosh. 15:55
Zion?Josh. 15:63(Sion)
Bethel?Josh. 16:1
HelekJosh. 17:2
Bethlehem?Josh. 19:15
Sheba?Josh. 19:2
RahabfJosh. 2:1(Rachab)
ZanoahJosh. 4:18
HielJosh. 6:26
CarmimJosh. 7:1
ZabdimJosh. 7:1
Beth?Josh. 7:2
Bethel?Josh. 8:17
JudemJude 1:1
DodoJudg. 10:1
PuahmJudg. 10:1
TolaJudg. 10:1
JairmJudg. 10:3
GileadmJudg. 11:1
JephthahJudg. 11:1
ElonmJudg. 12:11
AbdonmJudg. 12:13
HillelJudg. 12:13
IbzanJudg. 12:8
ManoahJudg. 13:1
SamsonmJudg. 13:3
LehiJudg. 15:9
DagonJudg. 16:23
DelilahfJudg. 16:4
MicahmJudg. 17:1(Michah)
GershommJudg. 18:30
JonathanmJudg. 18:30
ManassehmJudg. 18:30
Adoni-bezekJudg. 1:4
EglonJudg. 3:12
EhudJudg. 3:15
GeramJudg. 3:15
AnathJudg. 3:31
ShamgarmJudg. 3:31
Cushan-rishathaimJudg. 3:8(Chushan-rishathaim)
HebermJudg. 4:11
JaelfJudg. 4:17
SiseraJudg. 4:2
LappidothJudg. 4:4(Lapidoth)
AbinoamJudg. 4:6
BarakJudg. 4:6
DeborahfJudg. 4:6
JabinJudg. 5:6
JoashmJudg. 6:11
GideonmJudg. 6:11/Judg. 6:32/2 Sam. 11:21(Gedeon, Jerubbaal, Jerubbesheth)
PurahJudg. 7:10(Phurah)
OrebJudg. 7:20
ZeebJudg. 7:25
JethermJudg. 8:20
Baal-berithJudg. 8:33
ZalmunnaJudg. 8:5
AbimelechmJudg. 9:1
EbedJudg. 9:26
GaalJudg. 9:26
ZebulJudg. 9:28
MeonenimJudg. 9:37
JothammJudg. 9:5
AzazelmLev. 16:8
ShelomithfLev. 24:10
DibriLev. 24:11
MarthafLuke 10:38
LazarusmLuke 16:19
ZacchaeusLuke 19:1
LukemLuke 1:2(Lucas)
TheophilusLuke 1:3
ElizabethfLuke 1:5(Elisabeth)
ZechariahmLuke 1:5(Zacharias, Zachary)
CaesarmLuke 20:25(Tiberius)
GethsemaneLuke 22:39
CleopasmLuke 24:18(Cleophas)
Augustus CaesarmLuke 2:1(Octavian, Octavianus, Octavius)
QuirinusLuke 2:2(Cyrenius)
SimeonmLuke 2:29(Symeon)
AnnafLuke 2:36
PhanuelLuke 2:36
NazarethLuke 2:39
LysaniasLuke 3:1
Herod Philip IImLuke 3:1
Pontius PilatemLuke 3:1(Pilate)
AretasLuke 3:19
CaiaphasLuke 3:2
HeliLuke 3:23
JannaiLuke 3:24
JosephmLuke 3:24
LevimLuke 3:24
MatthatLuke 3:24
MelchiLuke 3:24(Melki)
EsliLuke 3:25
MattathiasLuke 3:25
NaggaiLuke 3:25(Nagge)
NahummLuke 3:25(Naum)
JodaLuke 3:26
JosechLuke 3:26
JosephmLuke 3:26
MaathLuke 3:26
MattathiasLuke 3:26
SemeinLuke 3:26(Semei)
JohananmLuke 3:27(Joanan)
NeriLuke 3:27
RhesaLuke 3:27
AddiLuke 3:28
CosamLuke 3:28
ElmadamLuke 3:28
ErmLuke 3:28
MelchiLuke 3:28(Melki)
EliezermLuke 3:29
JorimLuke 3:29
JoshuamLuke 3:29(Jose)
LevimLuke 3:29
MatthatLuke 3:29
EliakimmLuke 3:30
JonamLuke 3:30(Jonan)
JosephmLuke 3:30
JudahmLuke 3:30(Juda)
SimeonmLuke 3:30(Symeon)
MattathaLuke 3:31
MeleaLuke 3:31
MennaLuke 3:31(Menan)
CainanLuke 3:36
JamesmLuke 6:16
Judas ThaddaeusmLuke 6:16(Juda, Jude, Lebbaeus, Thaddaeus, Thaddeus)
SimonmLuke 7:36
ChuzaLuke 8:3(Cuza)
JoannafLuke 8:3
SusannafLuke 8:3
Bethsaida?Luke 9:10
MalachiMal. 1:1
BartimaeusMark 10:46
TimaeusMark 10:46
Bethany?Mark 11:1
AlexandermMark 15:21
RufusmMark 15:21
AlphaeusMark 2:14
JairusMark 5:22
TalithaMark 5:41
SalomefMark 6:14
Herod Philip ImMark 6:17(Philip)
JudasmMark 6:3
Bethsaida?Mark 6:45
BeelzebubmMatt. 10:25
AlphaeusMatt. 10:3
JamesmMatt. 10:3
ThomasmMatt. 10:3/John 11:16(Didymus)
BartholomewmMatt. 10:3/John 21:2(Nathanael, Nathaniel)
SimonmMatt. 10:4
JamesmMatt. 13:55
JosephmMatt. 13:55(Joses)
SimonmMatt. 13:55
Herod AntipasmMatt. 14:1
HerodiasMatt. 14:3
MagdalaMatt. 15:39(Magadan)
Jesus ChristmMatt. 1:1
AbiudMatt. 1:13(Abihud)
AzorMatt. 1:13
EliakimmMatt. 1:13
AchimMatt. 1:14(Akim)
EliudMatt. 1:14
ZadokmMatt. 1:14(Sadoc, Zadoc)
EleazarmMatt. 1:15
MatthanMatt. 1:15(Mattan)
JosephmMatt. 1:16
MessiahmMatt. 23:10(Messias)
SimonmMatt. 26:6
SimonmMatt. 27:32
JosephmMatt. 27:56(Joses)
Mary MagdalenefMatt. 27:56(Magdalene)
SalomefMatt. 27:56
JosephmMatt. 27:57
Herod the GreatmMatt. 2:1
MaryfMatt. 2:11
Herod ArchelausmMatt. 2:22(Herod)
NazareneMatt. 2:23
John the BaptistmMatt. 3:3
PetermMatt. 4:18/Matt. 16:17/John 1:42(Cephas, Simon)
ZebedeeMatt. 4:21
JamesmMatt. 4:21/Mark 3:17(Boanerges)
JohnmMatt. 4:21/Mark 3:17(Boanerges)
MatthewmMatt. 9:9/Mark 2:14(Levi)
MicahmMicah 1:1(Michah)
NahummNahum 1:1(Naum)
ZedekiahmNeh. 10:1(Zidkijah)
MicaNeh. 10:11(Micha)
RehobNeh. 10:11
ShebaniahmNeh. 10:12
SherebiahmNeh. 10:12
ZaccurmNeh. 10:12
BanimNeh. 10:13
BeninuNeh. 10:13
ElammNeh. 10:14
AzgadmNeh. 10:15
BunnimNeh. 10:15
AdinmNeh. 10:16
AdonijahmNeh. 10:16
AtermNeh. 10:17
AzzurmNeh. 10:17(Azur)
HezekiahmNeh. 10:17(Hizkijah)
BezaiNeh. 10:18
HodiahmNeh. 10:18(Hodijah)
AnathothNeh. 10:19
HariphNeh. 10:19
NebaiNeh. 10:19(Nobai)
AzariahmNeh. 10:2
HezirNeh. 10:20
MagpiashNeh. 10:20
MeshullammNeh. 10:20
JadduaNeh. 10:21
MeshezabelmNeh. 10:21
ZadokmNeh. 10:21
AnaiahNeh. 10:22
HananmNeh. 10:22
PelatiahmNeh. 10:22
HananiahmNeh. 10:23
HasshubmNeh. 10:23(Hashub)
HosheamNeh. 10:23
PilhaNeh. 10:24(Pileha)
ShobekNeh. 10:24
HashabnahNeh. 10:25
MaaseiahmNeh. 10:25(Mahseiah)
RehummNeh. 10:25
AhiahNeh. 10:26
AnanNeh. 10:26
HarimmNeh. 10:27
MalluchmNeh. 10:27
AmariahmNeh. 10:3
MalchiahmNeh. 10:3(Malchijah, Malkijah, Melchiah)
HattushmNeh. 10:4
ShebaniahmNeh. 10:4
MeremothmNeh. 10:5
ObadiahmNeh. 10:5
GinnethonNeh. 10:6(Ginnetho)
AbijahmNeh. 10:7
MeshullammNeh. 10:7
MijaminmNeh. 10:7(Miamin)
BilgaiNeh. 10:8
MaaziahNeh. 10:8
ShemaiahmNeh. 10:8
AzaniahNeh. 10:9
JeshuamNeh. 10:9
JedaiahmNeh. 11:10
JoiaribmNeh. 11:10
SeraiahmNeh. 11:11
ZadokmNeh. 11:11
AmziNeh. 11:12
PelaliahNeh. 11:12
ZechariahmNeh. 11:12
AhzaimNeh. 11:13(Ahasai)
AmashaiNeh. 11:13
AzarelmNeh. 11:13
MeshillemothNeh. 11:13
HaggedolimNeh. 11:14
ZabdielNeh. 11:14
BunnimNeh. 11:15
HasshubmNeh. 11:15(Hashub)
JozabadmNeh. 11:16
BakbukiahNeh. 11:17
MattaniahmNeh. 11:17
MicahmNeh. 11:17(Mica, Micha, Michah)
ShammuamNeh. 11:17
ZabdimNeh. 11:17
AbdaNeh. 11:17/1 Chr. 9:16(Obadiah)
GishpaNeh. 11:21
ZihaNeh. 11:21
BanimNeh. 11:22
HashabiahmNeh. 11:22
UzzimNeh. 11:22
MeshezabelmNeh. 11:24
PethahiahmNeh. 11:24
AmariahmNeh. 11:4
AthaiahNeh. 11:4
MahalalelNeh. 11:4(Mahalaleel)
ShephatiahmNeh. 11:4
UzziahmNeh. 11:4
ZechariahmNeh. 11:4
AdaiahmNeh. 11:5
Col-hozehNeh. 11:5
HazaiahNeh. 11:5
JoiaribmNeh. 11:5
MaaseiahmNeh. 11:5(Mahseiah)
ShelahmNeh. 11:5
ZechariahmNeh. 11:5
IsaiahmNeh. 11:7
IthielNeh. 11:7
JeshaiahmNeh. 11:7
JoedNeh. 11:7
KolaiahNeh. 11:7
MaaseiahmNeh. 11:7(Mahseiah)
MeshullammNeh. 11:7
PedaiahmNeh. 11:7
GabbaiNeh. 11:8
SallaiNeh. 11:8
JoelmNeh. 11:9
JudahmNeh. 11:9
EzramNeh. 12:1
SeraiahmNeh. 12:1
JoiadaNeh. 12:10(Jehoiada)
JoiakimNeh. 12:10
JadduaNeh. 12:11
JonathanmNeh. 12:11
HananiahmNeh. 12:12
MeraiahNeh. 12:12
JehohananmNeh. 12:13
MeshullammNeh. 12:13
JonathanmNeh. 12:14
JosephmNeh. 12:14
MalluchmNeh. 12:14(Melicu)
ShebaniahmNeh. 12:14
AdnaNeh. 12:15
HelkaiNeh. 12:15
MeraiothmNeh. 12:15
MeshullammNeh. 12:16
ZechariahmNeh. 12:16
MiniaminmNeh. 12:17
PiltaiNeh. 12:17
JehonathanNeh. 12:18
ShammuamNeh. 12:18
ShemaiahmNeh. 12:18
MattenaimNeh. 12:19
UzzimNeh. 12:19
HattushmNeh. 12:2
MalluchmNeh. 12:2
EbermNeh. 12:20
KallaiNeh. 12:20
HashabiahmNeh. 12:21
NethanelmNeh. 12:21(Nethaneel)
Darius III CodomannusmNeh. 12:22
EliashibmNeh. 12:22
JohananmNeh. 12:22
HashabiahmNeh. 12:24
JeshuamNeh. 12:24
SherebiahmNeh. 12:24
MeshullammNeh. 12:25
ObadiahmNeh. 12:25
MeremothmNeh. 12:3
RehummNeh. 12:3
ShecaniahmNeh. 12:3
AzariahmNeh. 12:32
HoshaiahNeh. 12:32
BenjaminmNeh. 12:34
JudahmNeh. 12:34
ShemaiahmNeh. 12:34
MicaiahmNeh. 12:35(Michaiah)
ZechariahmNeh. 12:35
GilalaiNeh. 12:36
HananimNeh. 12:36
MaaiNeh. 12:36
MilalaiNeh. 12:36
NethanelmNeh. 12:36(Nethaneel)
ShemaiahmNeh. 12:36
EliakimmNeh. 12:41
ElioenaimNeh. 12:41
MaaseiahmNeh. 12:41(Mahseiah)
MicaiahmNeh. 12:41(Michaiah)
MiniaminmNeh. 12:41
ElammNeh. 12:42
EzermNeh. 12:42
JehohananmNeh. 12:42
JezrahiahNeh. 12:42
MalchiahmNeh. 12:42(Malchijah, Malkijah, Melchiah)
ShemaiahmNeh. 12:42
UzzimNeh. 12:42
BilgahNeh. 12:5
MaadiahNeh. 12:5(Moadiah)
MijaminmNeh. 12:5(Miamin)
JoiaribmNeh. 12:6
ShemaiahmNeh. 12:6
AmokNeh. 12:7
HilkiahmNeh. 12:7
JedaiahmNeh. 12:7
SalluNeh. 12:7(Sallai)
JudahmNeh. 12:8
SherebiahmNeh. 12:8
UnniNeh. 12:9
MattaniahmNeh. 13:13
PedaiahmNeh. 13:13
ShelemiahmNeh. 13:13
ZaccurmNeh. 13:13
ZadokmNeh. 13:13
HacaliahNeh. 1:1
NehemiahmNeh. 1:1
HananimNeh. 1:2
SanballatNeh. 2:10
TobiahNeh. 2:10
GeshemNeh. 2:19(Gashmu)
AsaphmNeh. 2:8
EliashibmNeh. 3:1
HarumaphNeh. 3:10
HashabniahNeh. 3:10(Hashabneiah)
HattushmNeh. 3:10
JedaiahmNeh. 3:10
HarimmNeh. 3:11
HasshubmNeh. 3:11(Hashub)
MalchiahmNeh. 3:11(Malchijah, Malkijah, Melchiah)
HalloheshNeh. 3:12
ShallummNeh. 3:12
HanunmNeh. 3:13
MalchiahmNeh. 3:14(Malkijah, Melchiah)
RechabmNeh. 3:14(Recab)
ShallunmNeh. 3:15
AzbukNeh. 3:16
NehemiahmNeh. 3:16
HashabiahmNeh. 3:17
RehummNeh. 3:17
BinnuimNeh. 3:18
EzermNeh. 3:19
JeshuamNeh. 3:19
ImriNeh. 3:2
ZaccurmNeh. 3:2
BaruchmNeh. 3:20
ZabbaiNeh. 3:20
AnaniahNeh. 3:23
AzariahmNeh. 3:23
HasshubmNeh. 3:23(Hashub)
MaaseiahmNeh. 3:23(Mahseiah)
PalelNeh. 3:25
PedaiahmNeh. 3:25
UzaiNeh. 3:25
ImmermNeh. 3:29
ShecaniahmNeh. 3:29
ShemaiahmNeh. 3:29
ZadokmNeh. 3:29
HashenaahNeh. 3:3
HananiahmNeh. 3:30
HanunmNeh. 3:30
ShelemiahmNeh. 3:30
ZalaphNeh. 3:30
MalchiahmNeh. 3:31(Malkijah, Melchiah)
BaanaNeh. 3:4
HakkozNeh. 3:4
MeshezabelmNeh. 3:4
MeshullammNeh. 3:4
ZadokmNeh. 3:4
BesodeiahNeh. 3:6
JoiadaNeh. 3:6(Jehoiada)
MeshullammNeh. 3:6
PaseahmNeh. 3:6(Phaseah)
JadonNeh. 3:7
MelatiahNeh. 3:7
HananiahmNeh. 3:8
HarhaiahNeh. 3:8
UzzielmNeh. 3:8
HurmNeh. 3:9
RephaiahmNeh. 3:9
DelaiahmNeh. 6:10(Dalaiah)
MehetabelNeh. 6:10(Mehetabeel)
ShemaiahmNeh. 6:10
NoadiahNeh. 6:14
ArahmNeh. 6:18
ArammNeh. 6:18
JehohananmNeh. 6:18
JohananmNeh. 6:18
ShecaniahmNeh. 6:18
BinnuimNeh. 7:15
HananiahmNeh. 7:2
HariphNeh. 7:24
SiaNeh. 7:47(Siaha)
NekodaNeh. 7:50
SopherethNeh. 7:57
JaalaNeh. 7:58
AmonmNeh. 7:59
JeshuamNeh. 7:7(Joshua)
NahamaniNeh. 7:7
RaamiahNeh. 7:7
AnaiahNeh. 8:4
HashbaddanahNeh. 8:4(Hashbadana)
HashumNeh. 8:4
HilkiahmNeh. 8:4
MaaseiahmNeh. 8:4(Mahseiah)
MalchiahmNeh. 8:4(Malkijah, Melchiah)
MattithiahmNeh. 8:4
MeshullammNeh. 8:4
MishaelNeh. 8:4
PedaiahmNeh. 8:4
ShemamNeh. 8:4
UriahmNeh. 8:4(Urijah)
AkkubmNeh. 8:7
AzariahmNeh. 8:7
BanimNeh. 8:7
HananmNeh. 8:7
HodiahmNeh. 8:7(Hodijah)
JaminmNeh. 8:7
JeshuamNeh. 8:7
JozabadmNeh. 8:7
MaaseiahmNeh. 8:7(Mahseiah)
PelaiahNeh. 8:7
BunnimNeh. 9:4
KadmielNeh. 9:4
KenaniNeh. 9:4(Chenani)
ShebaniahmNeh. 9:4
HashabniahNeh. 9:5(Hashabneiah)
PethahiahmNeh. 9:5
MedadNum. 11:24
EldadNum. 11:26
GaddielNum. 13:10
SodiNum. 13:10
GaddiNum. 13:11
SusiNum. 13:11
AmmielmNum. 13:12
GemalliNum. 13:12
MichaelmNum. 13:13
SethurNum. 13:13
NahbiNum. 13:14
VophsiNum. 13:14
GeuelNum. 13:15
MachiNum. 13:15(Maki)
JoshuamNum. 13:16/Num. 13:8(Hoshea, Jehoshua, Jehoshuah, Jeshua, Jesus, Oshea)
AhimanNum. 13:22
SheshaiNum. 13:22
TalmaiNum. 13:22
EshcolNum. 13:23
ShammuamNum. 13:4
ZaccurmNum. 13:4
HoriNum. 13:5
ShaphatmNum. 13:5
CalebmNum. 13:6
JephunnehNum. 13:6
IgalmNum. 13:7
JosephmNum. 13:7
PaltiNum. 13:9(Phalti)
RaphuNum. 13:9
AbiramNum. 16:1
DathanNum. 16:1
EliabmNum. 16:1
OnNum. 16:1
PelethNum. 16:1
AmmihudmNum. 1:10
ElishamamNum. 1:10
GamalielNum. 1:10
PedahzurNum. 1:10
AbidanNum. 1:11
GideoniNum. 1:11
AhiezerNum. 1:12
AmmishaddaiNum. 1:12
OchranNum. 1:13(Ocran)
PagielNum. 1:13
EliasaphNum. 1:14
AhiraNum. 1:15
EnanNum. 1:15
ElizurNum. 1:5
ShedeurNum. 1:5
ShelumielNum. 1:6
ZurishaddaiNum. 1:6
AmminadabmNum. 1:7
NethanelmNum. 1:8(Nethaneel)
ZuarNum. 1:8
EliabmNum. 1:9
HelonNum. 1:9
SihonNum. 21:21
KemoshNum. 21:29(Chemosh)
Jericho?Num. 22:1
BalakNum. 22:2(Balac)
ZipporNum. 22:2
BeorNum. 22:5(Bosor)
ShethNum. 24:17(Seth)
AgagNum. 24:7
SaluNum. 25:14
CozbifNum. 25:15
Baal-peorNum. 25:3
ZimrimNum. 25:6
ZerahmNum. 26:13(Zara, Zarah)
NoahfNum. 26:23
GileadmNum. 26:29
JeezerNum. 26:30(Iezer)
ShechemNum. 26:31
HephermNum. 26:32
ShemidaNum. 26:32
HoglahNum. 26:33
MilcahfNum. 26:33
TirzahfNum. 26:33
BecherNum. 26:35(Beker)
ShuthelahNum. 26:35
TahanNum. 26:35
EranNum. 26:36
ArdNum. 26:38
BelamNum. 26:38
HuphamNum. 26:39
ShuphamNum. 26:39
NaamanmNum. 26:40
ShuhamNum. 26:42
JochebedfNum. 26:59
NemuelNum. 26:9
MahlahNum. 27:1
ZelophehadNum. 27:1
ReuelmNum. 2:14(Deuel)
BalaamNum. 31:8
HurmNum. 31:8
RebaNum. 31:8
RekemNum. 31:8
ZurNum. 31:8
NobahNum. 32:42
HashmonahNum. 33:29
AmmihudmNum. 34:20
ShemuelNum. 34:20
ElidadNum. 34:21
KislonNum. 34:21(Chislon)
BukkiNum. 34:22
JogliNum. 34:22
EphodNum. 34:23
HannielNum. 34:23
KemuelmNum. 34:24
ShiphtanNum. 34:24
ElizaphanNum. 34:25(Elzaphan)
ParnachNum. 34:25
AzzanNum. 34:26
PaltielNum. 34:26(Phaltiel)
AhihudNum. 34:27
AmmihudmNum. 34:28
PedahelNum. 34:28
ShimeimNum. 3:18(Shimi)
EliasaphNum. 3:24
LaelNum. 3:24
AbihailmNum. 3:35
ZurielNum. 3:35
ObadiahmObad. 1:1
OnesimusmPhlm. 1:16
ApphiafPhlm. 1:2
ArchippusmPhlm. 1:2
DemasPhlm. 1:24
EpaphroditusmPhlp. 2:25
EuodiaPhlp. 4:2(Euodias)
SyntychefPhlp. 4:2
ClementmPhlp. 4:3
AgurProv. 30:1
IthielProv. 30:1
JakehProv. 30:1
UcalProv. 30:1
LemuelmProv. 31:1
AbimelechmPs. 34:0
AhithophelPs. 41:9
CushPs. 7:0
RahabmPs. 89:10
GogRev. 20:8
DevilRev. 2:10
AntipasmRev. 2:13
AbaddonmRev. 9:11
ApollyonRev. 9:11
PhoebefRom. 16:1(Phebe)
ApellesmRom. 16:10
AristobulusmRom. 16:10(Aristibule)
HerodionmRom. 16:11(Herodian, Rodion)
NarcissusmRom. 16:11
PersisRom. 16:12
TryphenafRom. 16:12
TryphosafRom. 16:12
RufusmRom. 16:13
AsyncritusmRom. 16:14
HermasmRom. 16:14(Hermes)
HermesmRom. 16:14
PatrobasmRom. 16:14(Parrobus, Patrobus)
PhlegonmRom. 16:14
JuliafRom. 16:15
NereusRom. 16:15
OlympasmRom. 16:15
PhilologusmRom. 16:15
LuciusmRom. 16:21
TertiusmRom. 16:22
ErastusmRom. 16:23
GaiusmRom. 16:23
QuartusmRom. 16:23
EpaenetusmRom. 16:5(Epenetus)
MaryfRom. 16:6
AndronicusmRom. 16:7
JuniaRom. 16:7(Junias)
AmpliatusmRom. 16:8(Amplias)
StachysmRom. 16:9
UrbanmRom. 16:9(Urbanus)
ChilionRuth 1:2(Kilion)
ElimelechRuth 1:2
MahlonRuth 1:2
NaomifRuth 1:2/Ruth 1:20(Mara)
OrpahfRuth 1:4
RuthfRuth 1:4
BoazRuth 4:1(Booz)
JesseRuth 4:17
RammRuth 4:19(Aram)
SalmonRuth 4:20(Salma, Salmah)
ObedmRuth 4:21
ArtemasmTitus 3:12
ZenasmTitus 3:13
ShimeimZech. 12:13
BerechiahmZech. 1:1(Berekiah)
BerechiahmZech. 1:1(Barachias, Berachiah, Berekiah)
IddomZech. 1:1
ZechariahmZech. 1:1(Zacharias)
HeldaiZech. 6:10(Helem)
JosiahmZech. 6:10
TobijahZech. 6:10
ZephaniahmZech. 6:10
HenZech. 6:14
Regem-melechZech. 7:2
SharezerZech. 7:2(Sherezer)
AmariahmZeph. 1:1
CushiZeph. 1:1
GedaliahmZeph. 1:1
HezekiahmZeph. 1:1(Hizkiah)
ZephaniahmZeph. 1:1