Namesakes for Ilya

Namesakes for ILYA:
  Fictional Characters from Books: 1 character
      Count Ilya Rostov   1869   War and Peace  

  Nobel Prize Winners: 1 chemistry, 1 medicine, 1 physics
      (medicine) Ilya Mechnikov   1908  
      (physics) Ilya Frank   1958  
      (chemistry) Ilya Prigogine   1977