Namesakes for Ittai

Namesakes for ITTAI:
  Biblical Characters: 2 characters
      Ittai   2 Sam. 23:29  
      Ittai   2 Sam. 15:19