Namesakes for Phinehas

Namesakes for PHINEHAS:
  Biblical Characters: 3 characters
      Phinehas   Ex. 6:25  
      Phinehas   1 Sam. 1:3  
      Phinehas   Ezra 8:33