View Names: Adam

Adam matched 2 names.

ADAM   m   English, French, German, Dutch, Swedish, Norwegian, Danish, Polish, Czech, Slovak, Russian, Ukrainian, Croatian, Serbian, Macedonian, Romanian, Hebrew, Arabic, Georgian, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Biblical Hebrew
ÁDÁM   m   Hungarian