View Names: David

David matched 2 names.

DAVID   m   English, Hebrew, French, Scottish, Spanish, Portuguese, German, Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Czech, Slovene, Russian, Croatian, Serbian, Macedonian, Romanian, Biblical, Biblical Latin
DÁVID   m   Hungarian, Slovak